mohajerat
mohajerat

برنامه مهاجرتي تجربه كبك Quebec Experience Program – PEQ

به چه شكل مي توانم براي برنامه مهاجرتي تجربه مهاجر كبك (QIIP) واجد وضعيت باشم؟ دولت كبك، كارگران فرنگي فعاليت در كبك و دانشجو ها در بين المللي را تشويق مي نمايد تا برنامه اي از تحصيلات تكميلي در كبك را به طور مستمر در استان ادامه دهند . و به راحتي هجرت به كانادا را در زندگي خود عملي نمايند . 

مهاجرت به كانادا
برنامه تجربه كبك (PEQ) يك فرايند سريع و بي آلايش هست كه سبب به اقامت دائم براي دو دسته متقاضيان مي شود . اين برنامه به دانش آموزان در ميان المللي و كارگران فرنگي موقت اجازه مي دهد كه پس از اتمام عصر كار واجد حالت يا مطالعات قضيه تاييد، براي اقامت دائم از كبك، درخواست اقامت مستمر كنند . 
برنامه تحصيلي Québec براي دانش آموزان: براي اينكه دانش آموزان واجد شرايط باشند، بايستي در كبك تحصيل كرده و در تراز پيشرفت يكي از موارد تحت باشند: ديپلم مطالعات حرفه اي (Diplôme d’Études Professionelles) مشتمل بر ۱ ۸۰۰ ساعت مطالعه؛ DVS و آنگاه گواهينامه تخصصي تخصصي (Attestation de spécialisation professionnelle) در مجموع ۱ ۸۰۰ ساعت مطالعه؛ ديپلم مطالعات كالج، آموزش فني (روش Diplôme d’Études Collégiales)؛ گواهي كارشناسي؛ سند كارشناسي ارشد؛ يا دكترا ديپلم يا گواهي مي بايست به وسيله يك دانشكده يا اين كه يك موسسه آموزشي عمومي كه در كبك قرار داراست و بوسيله دولت به رسميت شناخته شود، اعطا شود . همچنين، دانشجوها در بين المللي بايستي دستكم در نيمي از دوره تحصيل خود در كبك زندگي كنند . 
علاوه بر اين، دانش آموز بين المللي بايستي داراي علم ميانگين ​​پيشرفته اي از فرانسوي شفاهي باشد . دانش آموز مي تواند دانش خويش را از فرانسه با يك عدد از مورد ها پايين ثابت كند: يكي از برنامه هاي فوق را در فرانسه تكميل كرد؛ به مقطع دست كم سه سال در مؤسسهي فراگيري متوسطه يا اين كه دوره متوسطه در فرانسه به طور كامل علم آموزي كرده است؛ يك زمان پيشرفته معتبر فرانسوي كه در كبك يافت مي شود، به نقطه نهايي رسيد . يك آزمون فرانسه به رسميت شناخته شده، نظير آزمون D’evaluation de français و ديگران؛ رعايت لازمات زبان يك سفارش فن اي در كبك . دانش آموزان مي توانند درخواست خويش را براي اقامت دايم از نحوه كبك در شش ماه گذشته از كامل شدن برنامه تحصيلي خود ارائه دهند . گواهينامه دي Sélection du Quebec (CSQ) به دانش آموز پس از تاييد موفقيت آميز يك برنامه آموزشي معتبر صادر مي شود . 
عمده در زمينه شرايط براي واجد حالت بودن تحت برنامه تجربه كبك – تحصيلات تكميلي جريان كبك را بخوانيد . 
برنامه تجربه كبك براي كارگران موقت: براي واجد وضعيت بودن ذيل PEQ، درخواست كننده بايد به طور موقت در كبك، به عنوان يك خدمتكار موقت خارجي يا اين كه به عنوان يك شركت كننده در يك برنامه تعطيلات زمينه تاييد، اقامت داشته باشد . 
درخواست كننده بايد در طول هر زمان شغل ها پرداخت گرديده در كبك، در مقطع ۱۲ ماه در ۲۴ ماه قبلي از ارسال درخواست، تمام وقت استخدام گرديده باشد . دوره ۱۲ ماهه نيازي به پيگيري نمي‌باشد و مي تواند با بيش از يك كارفرماي انباشته شود . 
طبق قوانين ۲ اوت ۲۰۱۸، تمام مشاغل واجد موقعيت براي PEQ مي باشند . اين بدان مضمون‌ ميباشد كه علاوه بر شغل هاي مديريتي، رشته اي و فني كه تحت برنامه قديمي پذيرفته شده، PEQ نو همچنين مرحله C را دريافت مي كند (مشاغل ميانگين ​​كه معمولا براي دوره هاي متوسطه و / يا يادگرفتن خاص) و مرحله D (كار مشاغلي كه معمولا آموزش حرفه اي) يادگرفتن و پرورش مي دهد . 
در كبك، اشتغال بدون نقص تمام وقت دست‌كم ۳۰ ساعت كار در هفته هست . بازه صرف شده به عنوان خويش كارمند، صاحب كسب و كار و يا اين كه فعاليت نصفه وقت زير PEQ واجد حالت نمي باشد . 
همسر دانش آموز يا مستخدم كه در كبك كار مي نمايد در يك مجوز كار گشوده هم واجد حالت براي اين برنامه خواهد بود درصورتي كه آنها وضعيت را برآورده سازند . 
در بازه ارائه درخواست، مستخدم موقت فرنگي مي بايست تمام وقت استخدام شود و بايستي با حالت ويزاي يك خدمتكار موقت خارجي هماهنگ باشد . 
خدمتكار موقت فرنگي هم بايد دارنده علم متوسط ​​از زبان فرانسوي باشد . براي اثبات بضاعت لهجه فرانسه، درخواست كننده مي تواند از دربين آيتم هايي كه در بالا شرح داده شده ميباشد را گزينش كند . 
پردازش اولويت ذيل برنامه PEQ، تصميم گيري هاي انتخابي صرفا از شواهد اطلاعاتي و مستند ارائه شده در پرونده است، و اين يك برنامه مبتني بر امتياز نمي‌باشد . 
تمامي درخواست ها بايد در حدود ۲۰ روز كاري با صادر شدن CSQ انجام شود . 
هنگامي كه CSQ صادر شد، متقاضي براي اقامت مستمر در دولت فدرال براي ثبت بهداشت، امنيت و مسائل داراي ارتباط درخواست خواهد كرد . 


موقعيت براي قبول در برنامه تجربه كبك (PEQ) – فارغ التحصيل كبك برنامه تحصيلي Quebec (Quebec Graduate Stream) دانشجو يان في مابين المللي واجد شرايط را براساس يك مجوز معتبر تحصيلي مي پذيرد تا پس از پيروزي آميز بودن تحصيلات تكميلي تاييد گرديده در يك برنامه تحصيلي واجد حالت در استان كبك، اقامت دائم درخواست نمايد . 
برنامه هاي كاربردي در اين جريان بر مبنا اولويت قرار مي گيرند و عموما در كمتر از ۱۲ ماه به نتيجه مي رسند . 
دانشجو يان در بين المللي كه دارايي هاي زمينه نياز و ساير مدارك تحصيلي دارند، ابتدا بايستي به يك برنامه تحصيلي واجد شرايط پذيرفته شوند و مجوز علم آموزي در كانادا را دريافت كنند . 
موقعيت براي واجد شرايط بودن برنامه كويتي PEQ (فارغ التحصيل جريان كبك): كامل شدن يكي از ديپلم واجد وضعيت زير گواهي كارشناسي (كارشناسي ارشد دانشگاه)؛ سند كارشناسي ارشد، دكترا DEC – ديپلم مطالعات كالج، آموزش فني؛ DEP – ديپلم مطالعات رشته اي) تاييد گرديده به ۱۸۰۰ ساعت مطالعه يا اين كه بيشتر؛ DEP به دنبال ASP – گواهي تخصص تخصصي) گواهي به حداقل ۱۸۰۰ ساعت يادگرفتن مداوم و سبب ساز به تجارت خاص شما بايستي حداقل در نيمي از برنامه تحصيلي در جواز تحصيلي به طور موقت در كبك بمانيد و وضعيت اقامت خود را رعايت كنيد . 
علم توسعه يافته فرانسوي چهارم آيتم (فقط ۱ قضيه نياز است) براي ديدار با نياز گويش فرانسه وجود دارد . 
در‌صورتي‌كه مطالعاتي را در يكي از برنامه هاي ديپلم واجد موقعيت ذكر گرديده در بالا به طور بي نقص در فرانسه انجام دهيد، اين دانش خويش را از مرحله زبان زمينه نياز فرانسه تاييد مي كند؛ يا ارائه مدرك نتايج يك آزمون فرانسه يا اين كه ديپلم كه توسط مقامات رسمي تاييد شده مي باشد نشان مي دهد كه فرانسوي B2 (متوسط) فرانسوي فهم مفاهيم و ايجاد دهان؛ يا ارائه يك ركورد آخري كه نشان دهنده تكميل موفقيت آميز دوره پيشرفته زمان متوسطه فرانسوي هست كه در كبك، در يك موسسه آموزشي شناخته گرديده در فهرست كورس هاي فرانسوي واجد وضعيت ذيل PEQ، گرفته گرديده هست . يا ارائه يك جواز به طور منظم براي تمرين از يك حرفه اي در Québec و يا اين كه گواهي از اجراي ملزومات گويش از يك حرفه اي در Québec و يا سند تكميل پيروزي آميز بوسيله معاون Office québécois de la langue française براي اهداف به دست آوردن يك جواز به طور منظم براي تمرين ارائه يك ركورد آخري براي تأييد پيروزي آميز دست‌كم سه سال تحصيلي تمام وقت در برهه زماني كارشناسي و يا پس از عصر دبيرستان كه به طور بي نقص به زبان فرانسوي كامل شدن شده مي‌باشد . توجه: شما بايد حداقل ۱۸ سال داشته باشيد و يك پاسپورت معتبر داشته باشيد و در شراي درخواست خويش را در كانادا ارائه مي دهيد، در هنگام ارائه درخواست خويش اقامت رسمي در كبك داريد . 
بازه ارسال يك برنامه؟ شما مي توانيد تقاضانامه خود را ۶ ماه پيشين از تاريخي كه انتظار داريد گواهينامه خود را براي تكميل برد آميز يا ديپلم اخذ كنيد، البته نه سپس از ۳۶ ماه پس از اخذ ديپلم خود، ارائه دهيد . 
مقررات مالي براي ادامه علم آموزي در كبك، مدارك حتمي براي پرداخت هزينه هاي تحصيلي و معاش حتمي مي‌باشد . 
شما مي توانيد با: بيانيه هاي بانكي شما براي شش ماه نشان دادن كافي دارايي براي حمايت از مطالعات شما و ثابت پرداخت هزينه علم آموزي و تسكين دهنده شما؛ بيانات بانكي از يك خانواده نزديك نشان دهنده كافي بودجه براي حمايت از مطالعات شما و نامه تأييد حمايت مالي از نزديك نزديك؛ مدارك تحصيلي كه از كانادا پرداخت مي شود، در صورتي‌كه شما يك بورس تحصيلي داريد يا اين كه در برنامه آموزشي كانادايي مي باشيد . هزينه علم آموزي در ۱۵۰۰۰ دلار در سال تقريب زده مي شود . اين مقدار دربين شركتهاي و برنامه هاي تحصيلي متعدد ميباشد . 
علاوه بر آموزش و پرورش، بايستي هزينه هاي معاش مطلوب را بپردازيد، محاسبه گرديده به شرح زير است: افرادي كه به كبك مي آيند مبلغ قضيه نياز براي هر سال (علاوه بر هزينه تحصيل) خودتان (۱) ۱۱۰۰۰ دلار با يك عضو خانواده بزرگتر از ۱۸ سال (۲) + ۵،۱۰۰ دلار با يك عضو خانواده تحت ۱۸ سال (۲) + ۳۸۰۰ دلار هر عضو خانواده مازاد كه بيش از ۱۸ + ۵،۱۲۵ دلار دارد هر عضو اضافي خانواده تحت ۱۸ ساله + ۱،۹۰۳ دلار چه طور حساب و كتاب مبلغ ثابت بودجه؟ مثال: هزينه تحصيل ۱۵،۰۰۰ دالر + ۱۱،۰۰۰ دالر (دانش آموز) + ۵،۱۰۰ دلار (همسر) كل مدارك مورد نياز: ۳۱،۱۰۰ دلار شما واجد حالت برنامه Quebec Experience نيستيد اگر: شما با يك بند كه به برگشت به سرزمين خويش مي پردازيد، يك مدرك تحصيلي داريد، مگر اينكه پيش از اين اين حالت را انجام داده باشيد؛ شما يك برنامه تحصيلي جديد را در كبك مقدمه كرده ايد . آينده خود را در آغوش بگيريد و اذن دهيد Immigration .ca انتخاب براي علم آموزي در كانادا است كه ارتفاع عمر ارتفاع خواهد كشيد! مطالعه خويش را در كانادا شروع كنيد، تجربه كن! لطفا براي دريافت داده ها بيشتر با ما تماس بگيريد .۰۲۱-۲۶۱۱۶۶۹۱ 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۰۴ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

مهاجرت به كانادا و تحصيل در رشته ي پر طرفدار پزشكي در دانشگاه هاي كانادا

سفر به كانادا و علم آموزي در رشته مالامال طرفدار طبابت در دانش گاه هاي كانادا مسافرت به كانادا و تحصيل در رشتهپر طرفدار طبي در دانشگاه هاي كانادا هستند كه يادگرفتن هاي آن در زمينه ي دكتراي طبابت (Medicine Doctorate) و دستياران پزشكي معمولا به ارائه ي مدارك ۳ يا اين كه ۴ ساله ي دكتراي پزشكي (M .Dيا M .D .C .M) و مدارك ۲ ساله دستيار پزشكي ختم مي شود . مهاجرت به كانادا و تحصيل در رشته مالامال طرفدار طبابت در دانشگاه هاي كانادا مهاجرت به كانادا و علم آموزي در حرفه پر طرفدار طبابت در دانشكده هاي كانادا بخش اعظم دانشجوياني كه وارد زمان هاي مجموعه پزشكي كانادا مي شوند، قبل از ورود تحصيلات پيش طبابت در برهه زماني كارشناسي يكي از حرفه هاي مرتبط را سپري مي كنند اما M .D نيز از لحاظ فني در كانادا يك سند كارشناسي در نظر گرفته مي شود . در اكنون حاضر ۱۷ دانشگاه طبابت در كانادا وجود دارااست .

مهاجرت به كانادا

برخي از كالج ها همانند دانش كده پزشكي مانتيوبا، مك مستر و تورنتو علاوه ارائه عصر هاي (M .D) دوره هاي مدرك ليسانس ۲ ساله يا اين كه مدرك ارشدي را براي يادگرفتن دستياران پزشكي ارائه مي كنند . معدل GPA موضوع نياز براي تحصيل در دانشگاه هاي طبابت كانادا معمولا در دوران ي در بين ۳٫۵ تا ۴ از از ۴ نمره مي باشد . بر طبق آمار انجمن دانش گاه هاي كانادا (AFMC) عمده دانشجوياني كه پذيرش مي شوند دارنده دست‌كم ميانگين ۳٫۸۰ در مقياس ۴ نمره اي (۹۵٫۵٪) مي باشند . سفر به كانادا و علم آموزي در رشته مالامال طرفدار طبابت در دانشكده هاي كانادا هجرت به كانادا و علم آموزي در فن لبريز طرفدار طبابت در دانش گاه هاي كانادا زمان هاي طبي كانادا يك سري سال ارتفاع مي كشد؟ چهار سال تحصيلات كارشناسي در حرفه هاي علوم اساس (يا هر حرفه ديگر به شرط گذراندن پيش نياز دروس علوم پايه) چهار سال تحصيلات طبي (MD) بعد ۳ تا ۷ سال زمان ي رزيدنتي (با اعتنا به تخصصي گزينش شده) برخي از پزشكان ممكن ميباشد تحصيلات مازاد در يك فلوشيپ (Fellowship) را دنبال كنند . مرتبه بندي دانش گاه هاي پزشكي كانادا – QS(2017) رشته ي پزشكي در كانادا جزو معتبرترين فن هاي تحصيلي در تراز دنيا مي باشند به مدل اي كه ۱۲ مورد از ۱۷ دانش كده طبابت كانادا قسمتي از ۲۰۰ دانش كده برتر دنيا قرار دارا هستند . 

اخذ قبول از دانش كده هاي پزشكي كانادا براي دانشجويان في مابين المللي در مورد اين سئوال كه آيا دانشجوها دربين المللي مي توانند در رشته طبي كانادا تحصيل كنند يا نه، بر پايه تجربيات ما بايد اظهار كرد كه پذيرش دانشجو ها در بين المللي امكان پذير مي‌باشد ولي زياد رقابتي مي باشد و تعداد دانشجو ها آتي كه به دانشكده هاي طبي اپلاي مي نمايند مضاعف فراتر از رده هاي مو جود در كالج ها مي باشد . في مابين كالج پزشكي كانادا جز تعداد محدود، دانشجويان در ميان المللي را قبول نمي نمايند . دليل با اهميت اين امر اين است كه جاهاي خالي جانور در دانش گاه هاي پزشكي به ساكنان دايم و شهروندان كانادايي خود به عبارتي استاني كه دانش گاه در آن واقع است، اختصاص داده شده مي باشد . از ميان ۱۷ دانشگاه طبي كانادا، فقط در ۷ مورد از آنها قابليت و امكان پذيرش دانشجو يان در ميان المللي وجود داراست . دانشجو يان در ميان المللي كه با رواديدِ تحصيلي كانادا اقامت مي كنند، پس از اخذ گواهي خود در قضيه محلي كه مي توانند براي گذراندن عصر ي ريزيدنسي خويش در كانادا اپلاي كنند، با محدوديت هايي رو به رو مي باشند و تنها در استان هاي خاصي مي توانند اين عصر را بگذرانند . در غير اين چهره براي گذراندن عصر هاي (Post-MD) مي بايست به مملكت خود باز گردند . در‌صورتي‌كه قصد اخذ قبول در حرفه پزشكي و ادامه علم آموزي در اين فن را داريد مسلما با مشاورين ما در تماس باشيد . 
استان هاي واجد حالت گذراندن عصر هاي رزيدنتي براي دانشجوها در بين المللي نيوفاندلاند و لابرادور : تنها دانشجويان ميان المللي كه زمان هاي MD كانادا را گذرانده اند . كبك: صرفا دانشجو يان دربين الملي كه دوره هاي MD را در كبك گذرانده اند . دانشجو يان در بين المللي واجد موقعيت گذراندن دوره هاي رزيدنتي در ساير استان هاي كانادا (نوا اسكوشيا- انتاريو- مانيتوبا- ساسكاچوان- آلبرتا- بريتيش كلمبيا ) نيستند . 
موقعيت قبول رشته طبابت در كانادا عموما دانشجوها پزشكي كانادا تحصيلات خود را آن‌گاه از دريافت گواهي مدرك ليسانس در فن ي ديگري كه اغلب يكي از فن هاي علوم اساس است، استارت مي نمايند . 
البته كليه ي دانشكده هاي طبابت كانادا براي پذيرش الزاما نياز به سند مدرك كارشناسي ندارند . 
براي مثال كالج هاي پزشكي كبك دانشجوها را آنگاه از دو سال علم آموزي در دروه هاي ديپلم CEGEP كه هم اندازه با سال دوازدهم بقيه استان ها به بيش تر سال نخستين دانشكده است، پذيرش مي نمايند . 
اكثر دانش كده هاي طبابت غرب كانادا نيازمند دست‌كم ۲ سال تحصيلات دانشگاهي و بيشتر دانش گاه هاي انتاريو نيازمند دست‌كم ۳ سال تحصيلات دانشگاهي ميباشند . 
پيشنهادهاي قبول در هر دانش كده ي پزشكي عموما بر اساس اظهارنامه شخصي، شرح حال، سابقه دوره ي كارشناسي (GPA)، امتياز آزمايش قبول دانش گاه طبابت (MCAT) و گفتگو ها ارائه مي شوند . دانش كده هاي طبي كبك، دانشگاه اتاوا (يك دانش گاه دو زباني) و كالج نورثرن انتاريو نياز به آزمون MCAT ندارند . 
چون MACT معادل فرانسوي ندارد . برخي از دانشگاه هاي پزشكي هماننددانشگاه ترنتو و ودانشگاه كويين ، از نمره ي MCAT به تيتر حد نصاب نمره استفاده مي كنند متقاضيان با نمرات پايين نمره استاندارد ممكن ميباشد واجد حالت پذيرش نباشند . 
دانشگاه طبابت ديگر همانند كالج وسترن بخش اعظم به تلاش بالا اولويت مي دهند . دانش كده مك مستر به طور اكيد از بخش استدلال شفاهي آزمون MCAT براي تعيين واجدشرايط شدن براي مذاكره و مرتبه پذيرش به كارگيري مي نمايد . 
آزمايش پذيرش دانشكده پزشكي (MCAT– ام كت) اين تست يك آزمون استاندارد مبتني بر كامپيوتر براي دانشجوها آينده ي طبي در كانادا، ايالات متحده و استراليا مي باشد و براي نظارت مهارت حل مسئله، تفكر انتقادي، دانش مفاهيم طبيعي، رفتاري و علم ها اجتماعي و اصول پيش نياز براي تحصيل در فن طبابت طراحي شده است . 
ولي اين آزمايش در تمامي ي دانشگاه هاي طبابت الزامي نميباشد و در دانشگاه هايي كه الزامي مي باشد نيز اندازه اهميت به اين آزمون متغير مي‌باشد . 
معمولا دانشجوها در سال سوم تحصيلات پيش پزشكي خود در كانادا در آزمون سراسري طبابت (ام كت) شركت كرده و پيروزي در اين امتحان در دانشكدهي كه MCAT‌ جزء پيش نياز هاي قبول است، الزامي مي باشد . امتحان MCAT به وسيله اداره AAMC (انجمن دانشكده هاي طبابت آمريكا) برگزار مي شود . تقريبا تمام دانشكده طبابت كانادا و ايالات متحده براي پذيرش نياز به ارائه نمرات آزمون MCAT دارا‌هستند . 
بسياري از دانش گاه هاي طبي امتحان هايي كه براي قبل از ۳ سال قبلي است را قبول نمي نمايند . آزمايش تازه MCAT از چهار بخش تشكيل مي شود: اصول بيولوژي و بيوشيمي سيستم هاي زنده اصول شيمي و فيزيك سيستم هاي بيولوژي اصول رواني، اجتماعي و بيولوژي رفتار چك انتقادي و مهارت هاي استدلال دروس پيش نياز بخش اعظم دانشكده طبي كانادا بيولوژي با آزمايشگاه شيمي همگاني با آزمايشگاه شيمي آلي با آزمايشگاه فيزيك با آزمايشگاه انگليسي دوره هاي رزيدنتي( Post-graduate) دانشجو يان در پاييز سال پايان تحصيل خود در دوره ي M .D وارد سرويس اخذ قبول رزيدنتي كانادا (CaRMS) مي شوند . در اين خدمت دانشجو ها ترجيحات مريض‌خانه ها و تخصص هاي خود را سكو بندي مي كنند . در مرحله ي بعد، دانشجويان در برنامه هايي كه اپلاي كرده اند، مرتبه بندي مي شوند . ترجيحات هر گروه وارد يك سيستم دريافت قبول كامپيوتري مي شود تا انتساب سمت زريدنسي گزينش شود . 
روز دريافت قبول معمولا يكسري ماه قبل از فارغ التحصيلي انجام مي شود . بازه دوره ي Post-graduate بر حسب تخصصي كه تعيين مي شود، متغير مي‌باشد . 
دوره ي رزيدنتي پزشكان خانواده يك عصر ي ۲ ساله مي باشد كه توسط دانش كده پزشكان خانواده ي كانادا (CFPC) تاييد صلاحيت مي شود و در سال سوم زمان رزيدنتيشان حوزه هاي فعاليت مختلفي از پاراگراف فوريت هاي پزشكي، اطفال و مادران، محافظت از سالخوردگان، محافظت هاي موقتي يا طبابت ورزش مو جود مي باشد . 
ساير زمان هاي رزيدنتي تخصص هاي طبي بوسيله دانشگاه سلطنتي پزشكان و جراحان كانادا (The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada) تاييد صلاحيت مي شوند؛ اكثر عصر هاي رزيدنتي ۵ ساله مي باشند . پزشك معالج داخلي و دكتر اطفال عصر هاي چهارساله ميباشند كه سال انتها تحصيل را مي بضاعت براي تكميل زمان اي در دكتر عمومي داخلي يا اين كه يك پزشك همگاني اطفال و يا در زمان هاي فلوشيپ به كارگيري كرد . 
تعداد پاره اي از دروه هاي رزيدنتي جراحي از جمله جراحي قلب، جراحي روان و برخي از دوره هاي جراحي عمومي، ۶ سال به ارتفاع مي انجامد . آنگاه از بيشتر دوره هاي رزيدنتي، زمان هاي تخصص هاي فرعي هم موجود مي باشند . فارغ التحصيلان عصر هاي M .D كانادا برخلاف بيشتر دوره هاي پزشكي ايالات متحده طور بدون واسطه بدون يك تراز ي مياني كارورزي وارد دروه ي رزيدنتي مي شوند . 
برنامه ي اساسي پذيرش رزيدنتي- دوره اول (R-1 Main Residency Match) در خدمت CaRMS اين زمان ي وسيع ترين برنامه ي اخذ پذيرش رزيدنتي خدمت CaRMS مي باشد . برنامه ي R-1 Main Residency Match كليه ي ۱۷ دانشگاه طبي كانادا را در بر مي گيرد و هر ساله دو دوره دارد . 
– اولين عصر دربرگيرنده كليه ي فارغ التحصيلان زمان هاي طبابت كانادا و ايالات متحده و دانشجويان سال آخر طبابت در كانادا مي باشد كه شرايط نخستين را برآورده كرده و پيش از اين دوره ي رزيدنتي را در كانادا يا آمريكا نگذارنده اند و همچنين فارغ التحصيلان كالج في مابين المللي طبي (IMG ها) كه وضعيت لازم را داشته و پيش از اين زمان هاي رزيدنتي را در كانادا يا آمريكا نگذرانده باشند . 
– عصر ي دوم همگي ي متقاضياني كه در دوره ي نخستين پذيرش نشده اند و متقاضياني كه دوره هاي رزيدنتي را قبلا در كانادا يا اين كه ايالات متحده گذرانده باشند، در بر مي گيرد . 
جهت مشورت كردن با ماتماس بگيريد .۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱ 
پروسه فعاليت به عنوان پزشك معالج (MD– Doctor of Medicine) گام ۱: اخذ مدرك ليسانس بيشتر درخواست كنندگان كالج هاي طبابت پيشين از اپلاي به دانش كده پزشكي، يك گواهي مدرك كارشناسي را دريافت مي كنند . دانشجو يان مي توانند حرفه هاي مختلفي را براي علم آموزي در بازه كارشناسي گزينش كنند با اين هم اكنون بايد مطمئن شوند كه دروس علم ها مبنا را مي گذرانند . همينطور توقع مي رود كه دروس اجتماعي، انگليسي و رياضيات در هم در برهه زماني كارشناسي بگذارنند . در اين قضيه مشاوران پاد ميتوانند بهترين دوره هاي ليسانس كه داراي ربط با عصر طبابت مي باشند را به شما معرفي نمايند . 
قدم ۲: گذراندن زمان پزشكي گذراندن دوره هاي MD ، ۴ سال به ارتفاع مي انجامد . دو سال اوليه صرف گذراندن دروس آموزشي شالوده در پزشكي، سيستم هاي تن و بيماري ها مي شود . در ارتفاع دو سال آخر دانشجو ها در دپارتمان هاي تخصص متفاوت مريضخانه ها را گردش مي باشند و زير نظارت دانش گاه در مراقبت از بيمار تجربه كسب مي نمايند . دانشجوها همچنين بايد در سال پايان خود امتحاناتي را بگذرانند . 
گام ۳: گذراندن دوره رزيدنتي اشخاص بر پايه علايق شغلي خويش دوره ي رزيدنتي را تعيين مي كنند . اين زمان معمولا في مابين ۳ تا ۷ سال به طول مي انجامد و اصول همگاني پزشكي و تخصص هاي خاصي را پوشش مي دهد . رزيدنت هاي وظايف مختلفي از جمله گذراندن آزمون هاي فيزيكي، ثبت سوابق بيمار، حضور در كنفرانس ها و تعبيروتفسير اطلاعات آزمايشگاه را دارا هستند . خدمت اخذ پذيرش رزيدنتي كانادا براي ارائه قبول از ترجيحات درخواست كننده به كارگيري مي كنند . اين عصر ها معمولا با حقوق و دستمزد و درآمد هم پا مي‌باشند . 
گام ۴: اخذ مجوز كار پيشين از عمل در فن طبي تمامي ي دكترها مي بايست جواز كار كسب كنند . براي اين واجد وضعيت مجوز شوند، داوطلبين مي بايست مدركي از يك دانشگاه تاييد صلاحيت گرديده در پزشكي داشته باشند . داوطلبين همچنين بايد يك دوره ي رزيدنتي و امتحان جواز را بگذرانند . هر استان پروسه يگانه خود را براي ارائه جواز داراست . ادامه علم آموزي (Continuing Education) سپس از دريافت جواز فعاليت الزامي ميباشد . قبلي از تجديد مجوز فعاليت داشتن تحصيلات پيوسته الزامي است . معمولا هر چندين سال يكبار نياز به تجديد جواز وجود داراست . قدم ۵: اخذ گواهينامه در يك حوزه ي تخصص دريافت سند تخصص الزامي نميباشد ولي باعث افزايش زمان اشتغال براي پزشكان در كانادا مي شود . 
وضعيت صادر شدن جواز نظام طبي كانادا براي دانشجو ها ميان المللي گذراندن آزمون هاي MCCEE گذراندن آزمون MCCQE Part 1 گذراندن MCCQE PART 2 آزمون MCCEE (آزمون ارزشيابي شوراي طبي كانادا) آزمون MCCEE آزموني مي‌باشد كه بوسيله سازمان MCC‌ كانادا برگزار مي شود . در صورتي كه بخواهيد در حرفه ي طبي در كانادا فعاليت داشته باشيد و فارغ التحصيل يا اين كه دانشجوي ۲۰ ماه پيشين از فارغ التحصيلي از يكي از : دانشگاه پزشكي در بيرون از كانادا يا اين كه آمريكا دانش گاه پزشكي بيماري هاي استخوان باشيد، قبل از گذراندن آزمون (MCCQE) بخش ۱ يا آزمون شوراي نظارت ملي (NAC)، بايد امتحان MCCEE را بگذرانيد . اين آزمون يك امتحان كامپيوتري چهار ساعته هست كه علم مبنا طبابت و آمادگي براي ورود به سال نخستين زمان ي رزيدنتي نظارت شده را تحليل مي كند . 
امتحان MCCQE Part 1 (آزمون بررسي واجد شرايط بودن شوراي پزشكي كانادا) آزمون MCCQE بخش اول، يك امتحان كامپيوتري يك روزه مي‌باشد كه مهارت هاي داوطلبيني كه گواهي پزشكي خود را دريافت كرده اند و قصد ورود به راه و روش هاي باليني در دروه ي كارورزي را دارند، محاسبه مي نمايد . اين امتحان دانش، مهارت هاي باليني و بينش مطرح گرديده در هدف ها سازمان MCC را نظارت مي نمايد . 
امتحان MCCQE Part 2 در صورتي كه بخواهيد مجوز شوراي طبابت كانادا (LMCC) را اخذ كنيد، ملزم به گذراندن اين امتحان ميباشيد . نظام هاي طبابت كانادا براي ارائه جواز اشتغال در حرفه طبابت در استان ها يا اين كه مناطق خويش نيازمند جواز LMCC هستند . 
شوراي طبي كانادا (MCC) سازماني هست كه مسئول نظارت داوطلبين پزشكي، ارزشيابي پزشكان از روش امتحان و اعطاي مدركي با تيتر مجوز شوراي پزشكي كانادا (LMCC) به افرادي پروانه طبي در كانادا را اعطا مي نمايد . اما اين پروانه به اين مفهوم نميباشد كه شخص با آن كاركشته به آغاز فعاليت هست . LMCC مجوز اشتغال در حرفه طبي نمي باشد و صادر كردن مجوز فعاليت وظيفه ي نظام پزشكي كانادا مي‌باشد . در عوض داشتن LMCC عموما قسمتي از نيازمندي هاي دريافت جواز اشتغال در حرفه ي طبي مي‌باشد . 
نظام طبي كانادا (ارائه جواز كار) تمامي ي رزيدنت هاي زمان هاي Postgraduate و همگي ي پزشكان براي اشتغال در اين رشته بايستي از نظام پزشكي استان يا اين كه حوزه‌ اي كه در آن علم آموزي كرده يا اين كه قصد كار در آنجا را دارند، يك مجوز تحصيلي يا مجوز عمل داشته باشند . 
كالج سلطنتي پزشكان و جراحان كانادا (Royal College) رويال كالج انجمني از پزشكان علاقمند به برقراري استانداردهاي ملي براي فراگيري پزشكي و تحصيلات پيوسته در ككانادا براي ۸۰ تخصص طبابت است . در واقع رويال دانشگاه نه هيئت اعطاي مجوز و نه يك هيئت نظم دهند مي باشد . 
در عوض يك امداد مي كند كه يادگرفتن و ارزشيابي تخصصص هاي طبي و جراحي و سه دوره ي خاص استانداردهاي كيفي خاصي را مراقبت نمايد . كليه ي متخصص ها كانادا جز پزشكان خانواده بايستي قبل از دريافت مجوز كار استاني يا منطقه اي بوسيله رويال دانشگاه تاييد شوند . 
به جز استان كبك كه رويال دانش گاه مختص خويش كبك را دارااست .يك پزشك معالج براي تاييد شدن در اين كالج مي بايست آزمون آنجا را با برد پشت رمز بگذراند . معمولا بعد از گذراندن زمان ي رزيدنتي مي توان در اين آزمون كمپاني كرد . 
مسيرهاي آناليز فارغ التحصيلان دربين المللي طبي در رويال كالج مسير حوزه هاي تاييد شده: مختص فارغ التحصيلان في مابين المللي كه تخصص خود را در بيرون از كانادا در حوزه هاي تاييد گرديده گذارنده اند . مسير واجد وضعيت بودن عمل براي متخصصان: مختص پزشكان علم آموزي كرده در خارج از كانادا كه بدون مدرك رويال دانش گاه راجع به كانادا به تيتر كارشناس عمل مي نمايند . محاسبه هاي مهيا فعاليت: يگانه فارغ التحصيلان في مابين المللي در كانادا دارنده گواهي از حوزه قلمرو در ميان المللي كه از روش هيئت مجوز استاني براي بررسي فعاليت اپلاي كرده اند . هزينه ي تحصيل در فن طبي كانادا داده ها انجمن AFMC نشان مي دهد كه هزينه ي شهريه در سال اوليه به تنهايي چه بسا براي دانشجوها كانادايي نيز بسيار مضاعف مي باشد . 
و به طبع اين هزينه براي دانشجويان في مابين المللي به مراتب بيشتر مي باشد . 
در بعضا از دانشكده هاي همانند دانش گاه طبابت كبك هزينه ي دانشجو ها بين المللي تقريبا ۸ برابر بخش اعظم هست . 
شهريه حرفه پزشكي در كانادا شهريه هاي ذكر شده شهريه هاي ساليانه (به صورت تقريبي) مي باشند . 
دانش كده تورنتو : ۲۷,۸۵۰ دلار دانشكده بريتيش كلمبيا: ۱۷,۷۵۵٫۳۸ دلار دانش كده آلبرتا: ۱۲,۰۴۴٫۱۶ دلار كالج كلگري: ۱۵,۹۸۶ دلار دانشگاه دالهاوزي: ۱۷,۶۱۶ دلار تا ۱۸,۳۰۰ دلار دانش گاه لاوال: ۱۶,۵۵۹٫۱۹ تا ۱۹,۹۷۱٫۹۶ دلار دانشكده ساسكاچوان: ۱۶,۲۳۶ دلار دانش گاه شربروك: ۱۲,۶۶۰ دلار كالج كويين : ۲۴,۲۶۰ دلار دانش گاه وسترن آنتاريو: ۲۶,۴۵۶٫۱۰‌دلار دانش گاه اتاوا: ۲۲,۵۰۰ دلار كالج مك مستر : ۲۷,۵۳۱ دلار براي دانشجو يان كانادايي( زمان سه ساله) / شهريه كل عصر براي دانشجو يان دربين المللي : ۹۵,۹۵۵٫۰۲ دلار دانشكده مك گيل : ۳۷,۳۹۶٫۱۷ دلار دانشگاه مموريال نيوفاند لند: ۸,۲۵۰ دلار ساليانه براي شهروندان كانادايي/ ۳۰,۰۰۰‌ دلار براي دانشجوها ميان المللي دانشگاه ليك هد : ۲۳,۴۳۲ دلار دانشگاه مونترال: ۱۴,۳۱۰ دلار سرويس OMSAS انتاريو كانادا ۶ دانش كده طبابت استان انتاريو كانادا از OMSAS به كارگيري مي كنند كه كه يك خدمت متمركز روند درخواست براي دريافت پذيرش از كالج هاي انتاريو مي‌باشد . براين اساس درخواست كنندگان براي اخذ پذيرش از اين دانش گاه ها به جاي اين كه براي هر دانشگاه طبي به صورت منقطع تقاضا دهند، صرف نظر از تعداد دانشكده هايي كه اپلاي مي نمايند تنها يك سري سندها تحصيلي ارائه مي كنند . هر دانش كده به طور جداگانه در مسئله گزينش خويش تصميم گيري مي كند . هزينه خدمت سرويس ها ۲۲۰ دلار به بيش تر ي يك هزينه ي مازاد براي هر دانش گاه اي كه اپلاي مي كنيم مي باشد . 
فارغ التحصيلان فن ي MD در پزشكي دكتران پزشكي (MD ها) در كانادا، پزشكاني مي باشند كه در بيمار‌ستان ها،‌ كلينيك ها، مراكز پزشكي و يا اين كه به صورت خصوصي عمل مي كنند . MD ها بيماري ها و جراحات مردم را معالجه مي كنند . 
آنها همينطور داروها و آزمايش هايي را براي تشخيص بيماري ها تجويز كرده و سوابق مريض را تصويب مي كنند . 
دكتراي طبي اكثر اوقات در يكي از حوزه هاي عمومي، دكتر زنان، امراض پوستي، دكتر اطفال، استخوانپزشكي و يا اين كه بخش اعظمي از حوزه هاي ديگر تخصص دارا‌هستند . شغل فارغ التحصيلان زمان هاي MD بر حسب تخصص و محفظه فعاليت تفاوت دارااست . 
در حاليكه پزشكان مركز ها فوريت هاي حتمي با سرعت بالا عمل مي كنند، در محيط هاي قليل استرس، همانند پزشك خانواده مي توانند برهه زماني بندي مختص خود را در محافظت هاي پزشكي محرمانه داشته باشند . 
حقوق و دستمزد و دستمزد فن پزشكي در كانادا پزشكي در كانادا از پردرآمدترين مشاغل مي باشد . طبق آمار بانك شغلي كانادا، در سال ۲۰۱۶، متوسط درآمد پزشكان خانواده و پزشكان عمومي در كانادا، ۱۲۵,۰۰۰ دلار در سال مي باشد . 
اين متوسط از برهه زماني ي درآمد ۴۱,۲۱۶ تا ۲۹۴,۴۰۵ دلار در بخش هاي گوناگون كانادا بدست آمده است . 
آمار سال ۲۰۱۶ نشان مي دهد كه دكتر معالج خانواده بيشترين و كمترين دما حقوق و دستمزد را در استانساسكاچوان دارااست . به علاوه رزيدنت هاي پزشكي نيز نظير عمده كشورهاي عالم در طي اين زمان از دستمزد برخوردار هستند . 
البته ميزان اين حقوق و دستمزد با اعتنا به محل رزيدنتي شخص متغير مي‌باشد . براي نمونه رزيدنت ها درآمد بيشتري نسبت به رزيدنت هاي انتاريو يا بريتيش كلمبيا دارا هستند . درآمد پزشكان در آخرها مسير شغليشان جهش بسيار زيادي دارد . پزشكان بيشتر درآمد خويش را از عنوان دكتر معالج خانواده كسب مي نمايند . 
بر طبق جديدترين ارقام، بيشترين و كمترين دما حقوق و دستمزد ساعتي درانتاريو با ۷۷٫۵۲ دلار و پايينترين دستمزد مربوط در ونكوور، بريتيش كلمبيا با ۵۴٫۷۲ دلار در ساعت مي باشد . 
هجرت پزشكان به كانادا كد شغلي رشته پزشكي در طبقه بندي شغل ها كانادا (NOC) 3112 است . عنوان شغلي و وظايف دقيق اين حرفه متغير مي‌باشد . 
بعضي از عناوين آن دربرگيرنده پزشك معالج عمومي، كارورز عمومي (GP) و دكتر معالج خانواده ميباشد . اين فن در درحال حاضر حاضر يكي از مشاغل شغلي واجد وضعيت در زيرگروه نيروهاي متخصص فدرال (FSW) و نيروي متخصص استاني سيستم اكسپرس اينتري مي باشد . 

ديده انداز شغلي حرفه طبي در كانادا آمار نشان داده اند كه آينده ي شغلي پزشكان و پزشك عمومي در كانادا عالي است . 
دولت پيش بيني كرده است كه به علت سالخوردگي جمعيت كانادا تقاضا براي اين حرفه در آتي اي نزديك با رشد ديده گيري رو به رو خواهد شد . مشاورين پاد با دسترسي به داده ها گونه اوليه در موضوع علم آموزي در رشته طبي در كانادا فراهم همكاري با شما دوستان مي‌باشند . 
وظيفه هاي شغلي حرفه طبي در كانادا مشورت كردن و محاسبه بيماران و چك بهداشت فيزيكي و رواني آنها تجويز و مديريت داروها و درمان ها اجراي جراحي هاي جزئي ارجاع دادن بيمار به بقيه سرويس ها بهداشتي در رخ نياز توصيه هاي محافظت هاي بهداشتي و پيشگيري از بيماري شاخه هاي كليدي رشته پزشكي: * علوم مبنا ي پزشكي: آناتومي- بيوشيمي- بيومكانيك- بيوستاتيك- بيوفيزيك- ياخته شناسي- رويان شناسي، داخل ريزشناسي- كليه گيرشناسي- ژنتيك- بافت شناسي- ايمني شناسي- فيزيك پزشكي- ميكروب شناسي- بيولوژي مولكولي- عصب شناسي- علم ها غذايي- آسيب شناسي- داروشناسي- فوتوبيولوژي- فيزيولوژي- راديولوژي- سم شناسي * تخصص ها: طبابت در معني گسترده ي خود، دربرگيرنده تخصص هاي مضاعف متفاوتي مي باشد . با اعتنا به تحقيقات انجام گرديده بوسيله مجموعه قبول ما در دانش گاه هاي كانادا، در كانادا اكثر تخصص ها دانش گاه منحصربه‌فرد خود را دارا‌هستند كه گروه ي آنها به عنوان Royal Colleges شناخته مي شود . 
تخصص ها معمولا با يكي از دو حوزه ي : طبابت يا جراحي تناسب داراست . طبابت به كارايي غيرعملياتي اشاره داراست و اكثر تخصص هاي آن نيازمند يادگرفتن اوليه در طبابت داخلي ميباشند . 
جراحي به كارايي عملياتي اشاره داراست و اكثر تخصص هاي آن مستمند فراگيري نخستين در جراحي همگاني ميباشند . 
– تخصص هاي جراحي: در بعضا از مركزها تخصص بي هوشي گزيده از جراحي مي باشد هرچند جزء شاخه ي جراحي محسوب نمي شود . 
تخصص هاي پزشكي ديگر همانند چشم طبابت و پوست شناسي ممكن هست از روندهاي جراحي به كارگيري نمايند اما به خودي خود به عنوان تخصص هاي جراحي در حيث گرفته نمي شوند . 
جراحي عمومي درماتولوژي ارتوپدي، جراحي همه و مجاري ادراري- تناسلي جراحي مغز و اعصاب ديده پزشكي چراحي زنان و زايمان گوش و حلق و بيني اروانكولوژي ارولوژي اطفال استرابيسم لينك كليه جراحي رمز و گردن جراحي عرويق قرنيه گلوكوم جراحي اطفال توراكس جراحي قلب و عروق جراحي پلاستيك – تخصص هاي داخلي: بيماري هاي قلب و عروق بيماري هاي قلب اطفال اينترونشنال كارديولوژي طب اورژانس جمع داخل ريز و متابوليسم غدد اطفال گوارش داخلي گوارش اطفال بيماري هاي اعصاب بيماري عفوني گرمسيري روماتولوژي نفرولوژي بيماري هاي ريه خون و سرطان و بالغين – تخصص هاي ميان حرفه اي: طبابت اعتياد- اخلاق و رفتار پزشكي- مهندسي بيوپزشكي- فارماكولوژي باليني- طبابت قانوني- زشكي مبتني بر جنسيت و بسياري از حرفه هاي ديگرسفر به كانادا و علم آموزي در رشته مالامال طرفدار طبابت در دانش گاه هاي كانادا مسافرت به كانادا و تحصيل در رشتهپر طرفدار طبي در دانشگاه هاي كانادا هستند كه يادگرفتن هاي آن در زمينه ي دكتراي طبابت (Medicine Doctorate) و دستياران پزشكي معمولا به ارائه ي مدارك ۳ يا اين كه ۴ ساله ي دكتراي پزشكي (M .Dيا M .D .C .M) و مدارك ۲ ساله دستيار پزشكي ختم مي شود . مهاجرت به كانادا و تحصيل در رشته مالامال طرفدار طبابت در دانشگاه هاي كانادا مهاجرت به كانادا و علم آموزي در حرفه پر طرفدار طبابت در دانشكده هاي كانادا بخش اعظم دانشجوياني كه وارد زمان هاي مجموعه پزشكي كانادا مي شوند، قبل از ورود تحصيلات پيش طبابت در برهه زماني كارشناسي يكي از حرفه هاي مرتبط را سپري مي كنند اما M .D نيز از لحاظ فني در كانادا يك سند كارشناسي در نظر گرفته مي شود . در اكنون حاضر ۱۷ دانشگاه طبابت در كانادا وجود دارااست . برخي از كالج ها همانند دانش كده پزشكي مانتيوبا، مك مستر و تورنتو علاوه ارائه عصر هاي (M .D) دوره هاي مدرك ليسانس ۲ ساله يا اين كه مدرك ارشدي را براي يادگرفتن دستياران پزشكي ارائه مي كنند . معدل GPA موضوع نياز براي تحصيل در دانشگاه هاي طبابت كانادا معمولا در دوران ي در بين ۳٫۵ تا ۴ از از ۴ نمره مي باشد . بر طبق آمار انجمن دانش گاه هاي كانادا (AFMC) عمده دانشجوياني كه پذيرش مي شوند دارنده دست‌كم ميانگين ۳٫۸۰ در مقياس ۴ نمره اي (۹۵٫۵٪) مي باشند . سفر به كانادا و علم آموزي در رشته مالامال طرفدار طبابت در دانشكده هاي كانادا هجرت به كانادا و علم آموزي در فن لبريز طرفدار طبابت در دانش گاه هاي كانادا زمان هاي طبي كانادا يك سري سال ارتفاع مي كشد؟ چهار سال تحصيلات كارشناسي در حرفه هاي علوم اساس (يا هر حرفه ديگر به شرط گذراندن پيش نياز دروس علوم پايه) چهار سال تحصيلات طبي (MD) بعد ۳ تا ۷ سال زمان ي رزيدنتي (با اعتنا به تخصصي گزينش شده) برخي از پزشكان ممكن ميباشد تحصيلات مازاد در يك فلوشيپ (Fellowship) را دنبال كنند . مرتبه بندي دانش گاه هاي پزشكي كانادا – QS(2017) رشته ي پزشكي در كانادا جزو معتبرترين فن هاي تحصيلي در تراز دنيا مي باشند به مدل اي كه ۱۲ مورد از ۱۷ دانش كده طبابت كانادا قسمتي از ۲۰۰ دانش كده برتر دنيا قرار دارا هستند . 
اخذ قبول از دانش كده هاي پزشكي كانادا براي دانشجويان في مابين المللي در مورد اين سئوال كه آيا دانشجوها دربين المللي مي توانند در رشته طبي كانادا تحصيل كنند يا نه، بر پايه تجربيات ما بايد اظهار كرد كه پذيرش دانشجو ها در بين المللي امكان پذير مي‌باشد ولي زياد رقابتي مي باشد و تعداد دانشجو ها آتي كه به دانشكده هاي طبي اپلاي مي نمايند مضاعف فراتر از رده هاي مو جود در كالج ها مي باشد . في مابين كالج پزشكي كانادا جز تعداد محدود، دانشجويان در ميان المللي را قبول نمي نمايند . دليل با اهميت اين امر اين است كه جاهاي خالي جانور در دانش گاه هاي پزشكي به ساكنان دايم و شهروندان كانادايي خود به عبارتي استاني كه دانش گاه در آن واقع است، اختصاص داده شده مي باشد . از ميان ۱۷ دانشگاه طبي كانادا، فقط در ۷ مورد از آنها قابليت و امكان پذيرش دانشجو يان در ميان المللي وجود داراست . دانشجو يان در ميان المللي كه با رواديدِ تحصيلي كانادا اقامت مي كنند، پس از اخذ گواهي خود در قضيه محلي كه مي توانند براي گذراندن عصر ي ريزيدنسي خويش در كانادا اپلاي كنند، با محدوديت هايي رو به رو مي باشند و تنها در استان هاي خاصي مي توانند اين عصر را بگذرانند . در غير اين چهره براي گذراندن عصر هاي (Post-MD) مي بايست به مملكت خود باز گردند . در‌صورتي‌كه قصد اخذ قبول در حرفه پزشكي و ادامه علم آموزي در اين فن را داريد مسلما با مشاورين ما در تماس باشيد . 
استان هاي واجد حالت گذراندن عصر هاي رزيدنتي براي دانشجوها در بين المللي نيوفاندلاند و لابرادور : تنها دانشجويان ميان المللي كه زمان هاي MD كانادا را گذرانده اند . كبك: صرفا دانشجو يان دربين الملي كه دوره هاي MD را در كبك گذرانده اند . دانشجو يان در بين المللي واجد موقعيت گذراندن دوره هاي رزيدنتي در ساير استان هاي كانادا (نوا اسكوشيا- انتاريو- مانيتوبا- ساسكاچوان- آلبرتا- بريتيش كلمبيا ) نيستند . 
موقعيت قبول رشته طبابت در كانادا عموما دانشجوها پزشكي كانادا تحصيلات خود را آن‌گاه از دريافت گواهي مدرك ليسانس در فن ي ديگري كه اغلب يكي از فن هاي علوم اساس است، استارت مي نمايند . 
البته كليه ي دانشكده هاي طبابت كانادا براي پذيرش الزاما نياز به سند مدرك كارشناسي ندارند . 
براي مثال كالج هاي پزشكي كبك دانشجوها را آنگاه از دو سال علم آموزي در دروه هاي ديپلم CEGEP كه هم اندازه با سال دوازدهم بقيه استان ها به بيش تر سال نخستين دانشكده است، پذيرش مي نمايند . 
اكثر دانش كده هاي طبابت غرب كانادا نيازمند دست‌كم ۲ سال تحصيلات دانشگاهي و بيشتر دانش گاه هاي انتاريو نيازمند دست‌كم ۳ سال تحصيلات دانشگاهي ميباشند . 
پيشنهادهاي قبول در هر دانش كده ي پزشكي عموما بر اساس اظهارنامه شخصي، شرح حال، سابقه دوره ي كارشناسي (GPA)، امتياز آزمايش قبول دانش گاه طبابت (MCAT) و گفتگو ها ارائه مي شوند . دانش كده هاي طبي كبك، دانشگاه اتاوا (يك دانش گاه دو زباني) و كالج نورثرن انتاريو نياز به آزمون MCAT ندارند . 
چون MACT معادل فرانسوي ندارد . برخي از دانشگاه هاي پزشكي هماننددانشگاه ترنتو و ودانشگاه كويين ، از نمره ي MCAT به تيتر حد نصاب نمره استفاده مي كنند متقاضيان با نمرات پايين نمره استاندارد ممكن ميباشد واجد حالت پذيرش نباشند . 
دانشگاه طبابت ديگر همانند كالج وسترن بخش اعظم به تلاش بالا اولويت مي دهند . دانش كده مك مستر به طور اكيد از بخش استدلال شفاهي آزمون MCAT براي تعيين واجدشرايط شدن براي مذاكره و مرتبه پذيرش به كارگيري مي نمايد . 
آزمايش پذيرش دانشكده پزشكي (MCAT– ام كت) اين تست يك آزمون استاندارد مبتني بر كامپيوتر براي دانشجوها آينده ي طبي در كانادا، ايالات متحده و استراليا مي باشد و براي نظارت مهارت حل مسئله، تفكر انتقادي، دانش مفاهيم طبيعي، رفتاري و علم ها اجتماعي و اصول پيش نياز براي تحصيل در فن طبابت طراحي شده است . 
ولي اين آزمايش در تمامي ي دانشگاه هاي طبابت الزامي نميباشد و در دانشگاه هايي كه الزامي مي باشد نيز اندازه اهميت به اين آزمون متغير مي‌باشد . 
معمولا دانشجوها در سال سوم تحصيلات پيش پزشكي خود در كانادا در آزمون سراسري طبابت (ام كت) شركت كرده و پيروزي در اين امتحان در دانشكدهي كه MCAT‌ جزء پيش نياز هاي قبول است، الزامي مي باشد . امتحان MCAT به وسيله اداره AAMC (انجمن دانشكده هاي طبابت آمريكا) برگزار مي شود . تقريبا تمام دانشكده طبابت كانادا و ايالات متحده براي پذيرش نياز به ارائه نمرات آزمون MCAT دارا‌هستند . 
بسياري از دانش گاه هاي طبي امتحان هايي كه براي قبل از ۳ سال قبلي است را قبول نمي نمايند . آزمايش تازه MCAT از چهار بخش تشكيل مي شود: اصول بيولوژي و بيوشيمي سيستم هاي زنده اصول شيمي و فيزيك سيستم هاي بيولوژي اصول رواني، اجتماعي و بيولوژي رفتار چك انتقادي و مهارت هاي استدلال دروس پيش نياز بخش اعظم دانشكده طبي كانادا بيولوژي با آزمايشگاه شيمي همگاني با آزمايشگاه شيمي آلي با آزمايشگاه فيزيك با آزمايشگاه انگليسي دوره هاي رزيدنتي( Post-graduate) دانشجو يان در پاييز سال پايان تحصيل خود در دوره ي M .D وارد سرويس اخذ قبول رزيدنتي كانادا (CaRMS) مي شوند . در اين خدمت دانشجو ها ترجيحات مريض‌خانه ها و تخصص هاي خود را سكو بندي مي كنند . در مرحله ي بعد، دانشجويان در برنامه هايي كه اپلاي كرده اند، مرتبه بندي مي شوند . ترجيحات هر گروه وارد يك سيستم دريافت قبول كامپيوتري مي شود تا انتساب سمت زريدنسي گزينش شود . 
روز دريافت قبول معمولا يكسري ماه قبل از فارغ التحصيلي انجام مي شود . بازه دوره ي Post-graduate بر حسب تخصصي كه تعيين مي شود، متغير مي‌باشد . 
دوره ي رزيدنتي پزشكان خانواده يك عصر ي ۲ ساله مي باشد كه توسط دانش كده پزشكان خانواده ي كانادا (CFPC) تاييد صلاحيت مي شود و در سال سوم زمان رزيدنتيشان حوزه هاي فعاليت مختلفي از پاراگراف فوريت هاي پزشكي، اطفال و مادران، محافظت از سالخوردگان، محافظت هاي موقتي يا طبابت ورزش مو جود مي باشد . 
ساير زمان هاي رزيدنتي تخصص هاي طبي بوسيله دانشگاه سلطنتي پزشكان و جراحان كانادا (The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada) تاييد صلاحيت مي شوند؛ اكثر عصر هاي رزيدنتي ۵ ساله مي باشند . پزشك معالج داخلي و دكتر اطفال عصر هاي چهارساله ميباشند كه سال انتها تحصيل را مي بضاعت براي تكميل زمان اي در دكتر عمومي داخلي يا اين كه يك پزشك همگاني اطفال و يا در زمان هاي فلوشيپ به كارگيري كرد . 
تعداد پاره اي از دروه هاي رزيدنتي جراحي از جمله جراحي قلب، جراحي روان و برخي از دوره هاي جراحي عمومي، ۶ سال به ارتفاع مي انجامد . آنگاه از بيشتر دوره هاي رزيدنتي، زمان هاي تخصص هاي فرعي هم موجود مي باشند . فارغ التحصيلان عصر هاي M .D كانادا برخلاف بيشتر دوره هاي پزشكي ايالات متحده طور بدون واسطه بدون يك تراز ي مياني كارورزي وارد دروه ي رزيدنتي مي شوند . 
برنامه ي اساسي پذيرش رزيدنتي- دوره اول (R-1 Main Residency Match) در خدمت CaRMS اين زمان ي وسيع ترين برنامه ي اخذ پذيرش رزيدنتي خدمت CaRMS مي باشد . برنامه ي R-1 Main Residency Match كليه ي ۱۷ دانشگاه طبي كانادا را در بر مي گيرد و هر ساله دو دوره دارد . 
– اولين عصر دربرگيرنده كليه ي فارغ التحصيلان زمان هاي طبابت كانادا و ايالات متحده و دانشجويان سال آخر طبابت در كانادا مي باشد كه شرايط نخستين را برآورده كرده و پيش از اين دوره ي رزيدنتي را در كانادا يا آمريكا نگذارنده اند و همچنين فارغ التحصيلان كالج في مابين المللي طبي (IMG ها) كه وضعيت لازم را داشته و پيش از اين زمان هاي رزيدنتي را در كانادا يا آمريكا نگذرانده باشند . 
– عصر ي دوم همگي ي متقاضياني كه در دوره ي نخستين پذيرش نشده اند و متقاضياني كه دوره هاي رزيدنتي را قبلا در كانادا يا اين كه ايالات متحده گذرانده باشند، در بر مي گيرد . 
جهت مشورت كردن با ماتماس بگيريد .۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱ 
پروسه فعاليت به عنوان پزشك معالج (MD– Doctor of Medicine) گام ۱: اخذ مدرك ليسانس بيشتر درخواست كنندگان كالج هاي طبابت پيشين از اپلاي به دانش كده پزشكي، يك گواهي مدرك كارشناسي را دريافت مي كنند . دانشجو يان مي توانند حرفه هاي مختلفي را براي علم آموزي در بازه كارشناسي گزينش كنند با اين هم اكنون بايد مطمئن شوند كه دروس علم ها مبنا را مي گذرانند . همينطور توقع مي رود كه دروس اجتماعي، انگليسي و رياضيات در هم در برهه زماني كارشناسي بگذارنند . در اين قضيه مشاوران پاد ميتوانند بهترين دوره هاي ليسانس كه داراي ربط با عصر طبابت مي باشند را به شما معرفي نمايند . 
قدم ۲: گذراندن زمان پزشكي گذراندن دوره هاي MD ، ۴ سال به ارتفاع مي انجامد . دو سال اوليه صرف گذراندن دروس آموزشي شالوده در پزشكي، سيستم هاي تن و بيماري ها مي شود . در ارتفاع دو سال آخر دانشجو ها در دپارتمان هاي تخصص متفاوت مريضخانه ها را گردش مي باشند و زير نظارت دانش گاه در مراقبت از بيمار تجربه كسب مي نمايند . دانشجوها همچنين بايد در سال پايان خود امتحاناتي را بگذرانند . 
گام ۳: گذراندن دوره رزيدنتي اشخاص بر پايه علايق شغلي خويش دوره ي رزيدنتي را تعيين مي كنند . اين زمان معمولا في مابين ۳ تا ۷ سال به طول مي انجامد و اصول همگاني پزشكي و تخصص هاي خاصي را پوشش مي دهد . رزيدنت هاي وظايف مختلفي از جمله گذراندن آزمون هاي فيزيكي، ثبت سوابق بيمار، حضور در كنفرانس ها و تعبيروتفسير اطلاعات آزمايشگاه را دارا هستند . خدمت اخذ پذيرش رزيدنتي كانادا براي ارائه قبول از ترجيحات درخواست كننده به كارگيري مي كنند . اين عصر ها معمولا با حقوق و دستمزد و درآمد هم پا مي‌باشند . 
گام ۴: اخذ مجوز كار پيشين از عمل در فن طبي تمامي ي دكترها مي بايست جواز كار كسب كنند . براي اين واجد وضعيت مجوز شوند، داوطلبين مي بايست مدركي از يك دانشگاه تاييد صلاحيت گرديده در پزشكي داشته باشند . داوطلبين همچنين بايد يك دوره ي رزيدنتي و امتحان جواز را بگذرانند . هر استان پروسه يگانه خود را براي ارائه جواز داراست . ادامه علم آموزي (Continuing Education) سپس از دريافت جواز فعاليت الزامي ميباشد . قبلي از تجديد مجوز فعاليت داشتن تحصيلات پيوسته الزامي است . معمولا هر چندين سال يكبار نياز به تجديد جواز وجود داراست . قدم ۵: اخذ گواهينامه در يك حوزه ي تخصص دريافت سند تخصص الزامي نميباشد ولي باعث افزايش زمان اشتغال براي پزشكان در كانادا مي شود . 
وضعيت صادر شدن جواز نظام طبي كانادا براي دانشجو ها ميان المللي گذراندن آزمون هاي MCCEE گذراندن آزمون MCCQE Part 1 گذراندن MCCQE PART 2 آزمون MCCEE (آزمون ارزشيابي شوراي طبي كانادا) آزمون MCCEE آزموني مي‌باشد كه بوسيله سازمان MCC‌ كانادا برگزار مي شود . در صورتي كه بخواهيد در حرفه ي طبي در كانادا فعاليت داشته باشيد و فارغ التحصيل يا اين كه دانشجوي ۲۰ ماه پيشين از فارغ التحصيلي از يكي از : دانشگاه پزشكي در بيرون از كانادا يا اين كه آمريكا دانش گاه پزشكي بيماري هاي استخوان باشيد، قبل از گذراندن آزمون (MCCQE) بخش ۱ يا آزمون شوراي نظارت ملي (NAC)، بايد امتحان MCCEE را بگذرانيد . اين آزمون يك امتحان كامپيوتري چهار ساعته هست كه علم مبنا طبابت و آمادگي براي ورود به سال نخستين زمان ي رزيدنتي نظارت شده را تحليل مي كند . 
امتحان MCCQE Part 1 (آزمون بررسي واجد شرايط بودن شوراي پزشكي كانادا) آزمون MCCQE بخش اول، يك امتحان كامپيوتري يك روزه مي‌باشد كه مهارت هاي داوطلبيني كه گواهي پزشكي خود را دريافت كرده اند و قصد ورود به راه و روش هاي باليني در دروه ي كارورزي را دارند، محاسبه مي نمايد . اين امتحان دانش، مهارت هاي باليني و بينش مطرح گرديده در هدف ها سازمان MCC را نظارت مي نمايد . 
امتحان MCCQE Part 2 در صورتي كه بخواهيد مجوز شوراي طبابت كانادا (LMCC) را اخذ كنيد، ملزم به گذراندن اين امتحان ميباشيد . نظام هاي طبابت كانادا براي ارائه جواز اشتغال در حرفه طبابت در استان ها يا اين كه مناطق خويش نيازمند جواز LMCC هستند . 
شوراي طبي كانادا (MCC) سازماني هست كه مسئول نظارت داوطلبين پزشكي، ارزشيابي پزشكان از روش امتحان و اعطاي مدركي با تيتر مجوز شوراي پزشكي كانادا (LMCC) به افرادي پروانه طبي در كانادا را اعطا مي نمايد . اما اين پروانه به اين مفهوم نميباشد كه شخص با آن كاركشته به آغاز فعاليت هست . LMCC مجوز اشتغال در حرفه طبي نمي باشد و صادر كردن مجوز فعاليت وظيفه ي نظام پزشكي كانادا مي‌باشد . در عوض داشتن LMCC عموما قسمتي از نيازمندي هاي دريافت جواز اشتغال در حرفه ي طبي مي‌باشد . 
نظام طبي كانادا (ارائه جواز كار) تمامي ي رزيدنت هاي زمان هاي Postgraduate و همگي ي پزشكان براي اشتغال در اين رشته بايستي از نظام پزشكي استان يا اين كه حوزه‌ اي كه در آن علم آموزي كرده يا اين كه قصد كار در آنجا را دارند، يك مجوز تحصيلي يا مجوز عمل داشته باشند . 
كالج سلطنتي پزشكان و جراحان كانادا (Royal College) رويال كالج انجمني از پزشكان علاقمند به برقراري استانداردهاي ملي براي فراگيري پزشكي و تحصيلات پيوسته در ككانادا براي ۸۰ تخصص طبابت است . در واقع رويال دانشگاه نه هيئت اعطاي مجوز و نه يك هيئت نظم دهند مي باشد . 
در عوض يك امداد مي كند كه يادگرفتن و ارزشيابي تخصصص هاي طبي و جراحي و سه دوره ي خاص استانداردهاي كيفي خاصي را مراقبت نمايد . كليه ي متخصص ها كانادا جز پزشكان خانواده بايستي قبل از دريافت مجوز كار استاني يا منطقه اي بوسيله رويال دانشگاه تاييد شوند . 
به جز استان كبك كه رويال دانش گاه مختص خويش كبك را دارااست .يك پزشك معالج براي تاييد شدن در اين كالج مي بايست آزمون آنجا را با برد پشت رمز بگذراند . معمولا بعد از گذراندن زمان ي رزيدنتي مي توان در اين آزمون كمپاني كرد . 
مسيرهاي آناليز فارغ التحصيلان دربين المللي طبي در رويال كالج مسير حوزه هاي تاييد شده: مختص فارغ التحصيلان في مابين المللي كه تخصص خود را در بيرون از كانادا در حوزه هاي تاييد گرديده گذارنده اند . مسير واجد وضعيت بودن عمل براي متخصصان: مختص پزشكان علم آموزي كرده در خارج از كانادا كه بدون مدرك رويال دانش گاه راجع به كانادا به تيتر كارشناس عمل مي نمايند . محاسبه هاي مهيا فعاليت: يگانه فارغ التحصيلان في مابين المللي در كانادا دارنده گواهي از حوزه قلمرو در ميان المللي كه از روش هيئت مجوز استاني براي بررسي فعاليت اپلاي كرده اند . هزينه ي تحصيل در فن طبي كانادا داده ها انجمن AFMC نشان مي دهد كه هزينه ي شهريه در سال اوليه به تنهايي چه بسا براي دانشجوها كانادايي نيز بسيار مضاعف مي باشد . 
و به طبع اين هزينه براي دانشجويان في مابين المللي به مراتب بيشتر مي باشد . 
در بعضا از دانشكده هاي همانند دانش گاه طبابت كبك هزينه ي دانشجو ها بين المللي تقريبا ۸ برابر بخش اعظم هست . 
شهريه حرفه پزشكي در كانادا شهريه هاي ذكر شده شهريه هاي ساليانه (به صورت تقريبي) مي باشند . 
دانش كده تورنتو : ۲۷,۸۵۰ دلار دانشكده بريتيش كلمبيا: ۱۷,۷۵۵٫۳۸ دلار دانش كده آلبرتا: ۱۲,۰۴۴٫۱۶ دلار كالج كلگري: ۱۵,۹۸۶ دلار دانشگاه دالهاوزي: ۱۷,۶۱۶ دلار تا ۱۸,۳۰۰ دلار دانش گاه لاوال: ۱۶,۵۵۹٫۱۹ تا ۱۹,۹۷۱٫۹۶ دلار دانشكده ساسكاچوان: ۱۶,۲۳۶ دلار دانش گاه شربروك: ۱۲,۶۶۰ دلار كالج كويين : ۲۴,۲۶۰ دلار دانش گاه وسترن آنتاريو: ۲۶,۴۵۶٫۱۰‌دلار دانش گاه اتاوا: ۲۲,۵۰۰ دلار كالج مك مستر : ۲۷,۵۳۱ دلار براي دانشجو يان كانادايي( زمان سه ساله) / شهريه كل عصر براي دانشجو يان دربين المللي : ۹۵,۹۵۵٫۰۲ دلار دانشكده مك گيل : ۳۷,۳۹۶٫۱۷ دلار دانشگاه مموريال نيوفاند لند: ۸,۲۵۰ دلار ساليانه براي شهروندان كانادايي/ ۳۰,۰۰۰‌ دلار براي دانشجوها ميان المللي دانشگاه ليك هد : ۲۳,۴۳۲ دلار دانشگاه مونترال: ۱۴,۳۱۰ دلار سرويس OMSAS انتاريو كانادا ۶ دانش كده طبابت استان انتاريو كانادا از OMSAS به كارگيري مي كنند كه كه يك خدمت متمركز روند درخواست براي دريافت پذيرش از كالج هاي انتاريو مي‌باشد . براين اساس درخواست كنندگان براي اخذ پذيرش از اين دانش گاه ها به جاي اين كه براي هر دانشگاه طبي به صورت منقطع تقاضا دهند، صرف نظر از تعداد دانشكده هايي كه اپلاي مي نمايند تنها يك سري سندها تحصيلي ارائه مي كنند . هر دانش كده به طور جداگانه در مسئله گزينش خويش تصميم گيري مي كند . هزينه خدمت سرويس ها ۲۲۰ دلار به بيش تر ي يك هزينه ي مازاد براي هر دانش گاه اي كه اپلاي مي كنيم مي باشد . 
فارغ التحصيلان فن

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۱:۴۷ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

آذر ويزاي همسر در كنار ويزاي تحصيلي Study Permit Visa Partners

در صورتي‌كه سهيم معاش شما در كانادا علم آموزي مي كند و مايل به عمل هستيد،ويزاي همسر براي شما در دسترس مي‌باشد تا بتوانيد مسافرت به كانادا را عملي فرماييد . اذن تحصيل و فعاليت اذن مي دهد تا همسران يا همكاران مشترك قانون از زمان هاي شغلي زيادي در كانادا لذت ببرند . كارگران خارجي با تجربه كاري و مدارك تحصيلي مطلوب مي توانند براي بازه برهه زماني تحصيل سهم دار معاش خويش در كانادا عمل نمايند . 

مهاجرت به كانادا
معيارهاي واجد شرايط براي واجد موقعيت بودن اين اجازه، هر دو طرف بايستي در كانادا اقامت نمايند . شريك كه مايل به تحصيل است، مي بايست دارنده مجوز تحصيلي معتبر و همچنين قبول به عنوان يك دانشجوي تمام وقت در موسسه عالي باشد . سهيم يا همسر بايد براي دوران شش ماه دارنده يك جواز عمل معتبر در شغل ماهر يا نيمه حرفه اي باشند . پيشنهاد فعاليت براي متقاضيان حتمي نمي باشد . عمل كردن يا اين كه علم آموزي در كانادا به درخواست كنندگان اجازه مي دهد زمان كسب تجربه عمل كانادا را در آنجا بگذرانند . 
رواديدِ همسر در كنار ويزاي تحصيلي Study Permit Visa Partners ويزاي همسر در كنار ويزاي تحصيلي Study Permit Visa Partners پس از فارغ التحصيلي وقتي كه از دانشگاه يا دانش كده فارغ التحصيل شده ايد، ممكن هست اقامت خود را در كانادا افزايش دهيد . اين معمولا براي يك عصر ۶ ماه تا ۲ سال باز مي‌باشد . 
در حالتي كه شما يك دانشجوي در ميان المللي مي باشيد كه همسر يا اين كه همسرتان را با شما به كانادا تحويل مي دهيد، ممكن است واجد موقعيت دريافت مجوز كار گشوده باشد كه به آن ها اذن مي دهد تا در تمام وقت علم آموزي در خارج از محوطه دانشگاه كار نمايند . 
يك مجوز عمل گشوده يك مجوز فعاليت ميباشد كه خاص كاري نيست . اين اذن مي دهد تا همسر يا اين كه سهيم معاش مشترك شما هر عمل را با هر صاحبكار عهده دار شد . در صورتيكه همسر يا همسر شما يك مجوز عمل گشوده شود، معمولا به به عبارتي زمان جواز تحصيلي شما داراي اعتبار است . در بعضي موارد، همسر يا همسر مشترك شما بايستي يك معاينه طبابت داشته باشند . 
چه كسي واجد حالت است؟ در صورتي‌كه شما يك دانشجوي در ميان المللي ميباشيد كه تمام وقت تحصيل مي فرمائيد و جواز علم آموزي داراي اعتبار داريد، همسر يا همسر رسمي مي توانيد براي اجازه عمل گشوده نمائيد . همسر يا همسر شما به پيشنهاد شغلي براي درخواست اعطا نخواهند كرد، و مجوز او براي به عبارتي دوره جواز تحصيلي شما داراي اعتبار خواهد بود . 
ويزاي همسر در كنار ويزاي تحصيلي Study Permit Visa Partners رواديدِ همسر در كنار رواديدِ تحصيلي Study Permit Visa Partners در رابطه اذن عمل همسر در شراي شما يك دانشجوي بين المللي مي‌باشيد كه تمام وقت با اذن تحصيلي معتبر علم آموزي مي كند، همسر يا همسر قانوني مي توانند براي يك جواز فعاليت آزاد درخواست دهند . داشتن يك مجوز فعاليت آزاد، همسر يا اين كه همسرتان را توانا مي سازد تا در تمام دوران تحصيل در بيرون از محوطه كالج عمل فرمائيد . 
چه وقتي مي توانم درخواست كنم؟ همسر يا اين كه همسر شما مي توانند پيشين از يا اين كه پس از ورود به كانادا درخواست اجازه كار كنند . مجوز كار معمولا براي بازه مدت مشابه اذن تحصيل شما صادر مي شود . همسر يا اين كه همسر شما به توصيه شغلي براي درخواست اجازه فعاليت نياز ندارد . 
در برخي موارد، دفاتر ويزاي كانادايي در خارج از كشور، درخواست جواز عمل همسر يا اين كه همسر خود را هم‌زمان با درخواست هاي اذن تحصيلي پردازش مي كنند . در اين مورد، شما بايستي مبلغ مازاد براي اجازه كار را شامل شود و درخواست مجوز كار براي همسر يا اين كه همسرتان كه در اينترنت وبسايت كنسولگري مو جود است، كامل شدن نماييد . 
عمده همسران و شركا به تيتر اولياي كانادا به كانادا مي آيند و آن‌گاه از اين‌كه در كانادا كمپاني مي نمايند . در‌صورتي‌كه همسر يا همسر شما يك ويزاي اقامت موقت ندارند، ممكن هست بتوانند براي جواز فعاليت در مرز يا اين كه فرودگاه كه در آن وارد كانادا مي شوند، درخواست دهند . 
موقعيت مجوز كار مجوز هاي كاري صادر گرديده بوسيله مهاجرت، پناهندگان و شهروندي كانادا ممكن مي‌باشد به محدوديت اعمال شود . علم آموزان در بين المللي گذشته از وارد شدن به كانادا، ذيل تحليل معاينه پزشكي مهاجر قرار نگرفته اند، در صورتي‌كه به آن‌ها درگير باشند، تحت آن قرار مي گيرند: تنظيمات مراقبت هاي بهداشتي؛ نگهداري از كودكان؛ يا اين كه امكانات آموزشي ابتدايي و دبيرستان مي‌خواهيد در كانادا تحصيل كنيد؟ در اينجا شما همگي مواد تشكيل دهنده را براي ياري به موفقيت در آنچه كه براي فن آينده خويش برنامه ريزي كرده ايد پيدا خواهيد كرد . يادگرفتن خوب عالي، يك محيط امن و متنوع و يك معاش فرهنگي دوستانه، كانادا همگي را دارد . رتبه كامل را در كانادا پيدا فرماييد و بسته هاي خويش را براي يك ماجراجويي پررنگ مطالعه كنيد!

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۰:۵۵ | mohajerat
مهاجرت به كانادا،

مهاجرت به كانادا و ۱۰ فانتزي درباره وينپينگ

وينيپگ چندين نام مستعار در طول سال داشته ميباشد . وقتي كه رويكرد آهن در ده سال ۱۸۸۰ وارد شد و مدت استارت رونق آن، “دروازه به غرب” ناميده شد . در آخرها ده سال ۱۸۰۰ و اوايل دهه ۱۹۰۰ به علت تأثير معماري سبك شيكاگو، “شيكاگو شمالي” شناخته شد . بخش اعظمي از ساختمانهاي ارثيه كماكان در ناحيه تبادل وينيپگ وجود دارد، كه حوزه‌ اي مي‌باشد كه يك وبسايت تاريخي ملي را انتخاب كرده مي‌باشد . وينيپگ نيز به نام Windy City و Winterpeg نامگذاري گرديده هست . وينيپگ پانزده سال به طول انجاميده هست . Slurpees نوشيدني طعمدار منجمد كه بوسيله كمپاني ۷-Eleven فروخته مي شود . ظاهرا Winnipeggers دوستداران آنها را دوست دارد . درصورتي كه قصد داريد در كانادا ديدن كنيد يا اين كه زندگي كنيد، در اينجا ليستي از ۱۰ واقعيت ديدني كه ممكن است لازم باشد در قضيه شهر وينيپگ بدانيد، ارائه گرديده هست . 

مهاجرت به كانادا
سفر به كانادا و 10 فانتزي در رابطه وينپينگ مهاجرت به كانادا و ۱۰ فانتزي در رابطه وينپينگ ۱٫ ويني -پوه Winnie-the-pooh در سال ۱۹۱۴ يك دامپزشك كانادايي به اسم Lt Harry Colebourn يك خرس را براي ۲۰ دلار خريد و در سرويس نزاع اول جهاني يادگرفتن اعطا كرد . او ويني را پس از وينيپگ مستقر خود نامگذاري كرد و زماني كه در انگلستان ساكن شد،ويني ساكن زوج تنبل براي هنگ شد . هنگامي كه سرباز فرانسوي ويني را ترك كرد، وي را به باغ وحش لندن كادو كرد – اين به عبارتي جايي مي‌باشد كه كريستوفر رابين او را روئت كرد و اسم وي را به او داد . و در آن، منشاء نام ويني-پووه مي‌باشد . در واقع وينينگ محل تولد ويني پوه است! ۲٫ جاذبه هاي فرهنگي Cultural Attractions در صورتيكه قصد داريد در كانادا و وينيپگ معاش كنيد و عمل كنيد، مطمئنا از جاذبه هاي فرهنگي شهر لذت خواهيد برد . وينيپگ همچنين شناخته گرديده به تيتر “گهواره فرهنگي كانادا” مي باشد كه به كانادا ويلاي وينيپگ باله، راس تئاتر رويال مانيتوبا، اركستر سمفونيك وينيپگ و خيلي بخش اعظم . جاذبه هاي جديدتر شامل موزه دستمزد آدم كانادا مي باشد كه او‌لين موزه ملي كانادا هست كه در بيرون از حيطه پايتخت ساخته گرديده ميباشد و مهاجرت به چرچيل در گلشن وحش Park Asiniboine Park، كه نمايشگاه جامع ترين گونه هاي قطب شمال در جهان مي باشد . فستيوال ها در پايتخت مانيتوبا با عمل هاي طولاني مدت از پاراگراف فستيوال دوو وياجور، فولكلوراما و جشنواره موسيقي وينيپگ مضاعف مي باشد . در اينجا، فصل بازي زنده با استعداد، هيجان و اقتدار ستاره اي وحشتناك مي‌باشد . وينيپگ همچنين يك صحنه هنري چشمگير و الهام بخش از مطرح ترين گروه هنرهاي معاصر Inuit Art را به نقاشي هاي مدرن در رنگ اسپري به صنعت هاي دستي محلي ارائه مي دهد . كار هاي زمستاني دربرگيرنده صرفا رستوران پاپ آپ در عالم در رودخانه يخ زده و يكي از طولاني ترين مسيرهاي اسكيت به طور طبيعي منجمد شده با تاسيسات كلبه هاي گرم كننده لبريز جنب و جوش طراحي شده به وسيله معماران از سراسر دنيا مي باشد . ما ۱۰ مسئله اساسي را مي بايست نظارت كنيم . 
هجرت به كانادا و 10 فانتزي در رابطه وينپينگ هجرت به كانادا و ۱۰ فانتزي در رابطه وينپينگ ۳٫ طولاني ترين اسكيت باز Longest Skating Rink طولاني ترين اسكيت باز در جهان – كه به طور طبيعي متوقف مي شود در وينيپگ يافت مي شود – و خير در اتاوا كه جديدا در بيرون خبر نامه گزارش گرديده مي باشد . اسكيت باز شما را در امتداد رودخانه هاي سرخ و آسينبوئين تا ارتفاع ۸٫۵ كيلومتري به تكان و اسكيت وادار مي كند . براين اساس در شراي شما يك اسكيت گشوده والا و حرفه اي براي بازديد از كانادا هستيد، آن را نقطه اي براي بازديد از وينيپگ قرار دهيد و بعد از آن از ما سپاس خواهيد نمود . 
۴٫ اجتماعات “اجتماعي” “Social” gatherings Winnipeggers يك روي داد جمع آوري به نام “اجتماعي”، كه در آن مردم براي يك عروسي گرد نيز مي آيند و كمك به جمع آوري پول و ارائه توليد ها براي فقرا مي نمايند . “اجتماعي” اكثر اوقات يك همايش عظيم ميباشد كه اكثر اوقات ناآشنا ها را دربرگيرنده نمي شود . اين يك همايش كاملا سفارشي و خصوصي براي مانيتوبان مي باشد . 
۵٫ خط اضطراري Emergency line وينيپگ اولي شهر در آمريكاي شمالي براي استفاده از يك اورژانس مركزي بود كه معمولا به تيتر ۹-۱-۱ شناخته مي شود . در عين حال، شماره ضروري ۹-۹-۹ بود . 
سفر به كانادا و 10 فانتزي درباره وينپينگ مهاجرت به كانادا و ۱۰ فانتزي در رابطه وينپينگ ۶٫ مصرف كنندگان Slurpee Slurpee Consumers مانيتوبان از Slurpees اكثر از ۷-Eleven در جهان مصرف مي نمايند . و آنها اين عنوان را براي ۱۶ سال عمر تعريف كرده اند . وينيپگ ممكن است سرد باشد و جمعيت تنها ۷۰۰ هزار نفري باشد، ولي وينپيگ پايتخت انگليس Slurpee در ارتفاع دوازده سال پشت سرهم بوده است . به همين ترتيب، فروشگاههاي ۷-۱ در سراسر شهر يك ماه به طور ميانگين ​​۱۸۸،۸۳۳ نوشيدني Slurpee را به فروش مي رسانند . امروز از كانادا ديدن نماييد و از نوشيدن Slurpee در وينيپگ لذت ببريد . 
۷٫زندان خرس قطبي Polar Bear Prison آنها اولي خرس قطبي براي خرسهاي شيطاني دارا‌هستند كه ساكنان را ازشهر مي برند . كودك ها پيشنهاد مي شود جامه خرس هاي خرس هالووين نداشته باشند تا پليس بتواند از خفا هاي قطبي حقيقي و واقعي جدا شود . 
۸٫ بهروزي عالي Kindness Galore در يك روز تصادفي در سال ۲۰۱۲، مشتريان در وينيگ مجموعه هورتونز بر روي صفحه بعدي مشتري ۲۸۸ بار واژه بهروزي را در يك سطر دريافت كردند . اين يك شيرين كاري هماهنگ نيست، البته يك حركات تصادفي مهرباني كه مشتريان مي خواستند در يك رول حفظ شود . در نهايت، يك پسر تصميم گرفت كه به مشتري بعدي تحويل ندهد . جوك كردن اما وينيپگ براي شما . 
۹٫ جادوگر حقوقي Witty Magistrate در سال ۱۸۷۴ يك دادگستري ناچار شد خودش را براي مستي عمومي بسپارد، به اين ترتيب وي پنج دلار به او بخشيد و بيانيه اي را كه به او تعليق مي كرد، “… با توجه به اخلاق خوب گذشته، به شما جريمه مي شود” . 
هجرت به كانادا و 10 فانتزي در رابطه وينپينگ هجرت به كانادا و ۱۰ فانتزي درباره وينپينگ ۱۰٫شهر فلين فلون Flin Flon شهر فلين فلون در واقع اسم يك شخصيت علمي تخيلي بود . آه، آره، و اين جايي ميباشد كه دولت كانادا به مطرح ترين مزرعه علف هاي هرز توصيه بخشيد . 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۷:۳۷ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

Express Entry كانادا ۲۰۱۸

در تاريخ ۶ دسامبر ۲۰۱۷ ( ۱۵ آبان ۱۳۹۶) دروه اخير قرعه كشي برنامه اكسپرس اينتري كانادا برگزار شويد . قرعه‌كشي‌هاي مربوط به اين برهه زماني با سيستم امتيازبندي جديد پيش مي‌رود و توقع ميرود تا سال ۲۰۲۰، نزديك به يك ميليون نفر از طريق اكسپرس اينتري وارد كانادا شوند . 
در اين تعدادي دوره گذشته تعداد دعوتنامه هاي صادر گرديده براي درخواست كنندگان سفر به كانادا و اقامت دائم كانادا افزايش بي سوابق اي يافته بود .بطوريكه در برخي از دوره هاي سال ۲۰۱۷ به بيش از ۳۰۰۰ دعوتنامه هم رسيد .اما بر اساس سياست هاي اتخاذ شده ، برنامه هاي اكسپرس اينتري مربوط به ماه هاي پايان ۲۰۱۷ و همچنين برنامه هاي اوايل سال ۲۰۱۸ تمامي تعداد ۲۷۵۰ دعوتنامه صادر شده مي‌باشد كه در اين يكسري ماه ثابت بوده و ارتقا يا نزولي نداشته است . 

مهاجرت به كانادا
ولي از طرفي حد نصاب و دستكم امتياز براي ورود به برنامه اكسپرس اينتري در اين تعدادي ماه تغييراتي داشته است و براي نمونه اين حد نصاب در دو دوره ژانويه ۲۰۱۸ اندازه ۴۴۶ و ۴۴۴ امتياز عنوان شد و در زمان بعدي يعني فوريه ۲۰۱۸ به ۴۴۲ رسيد . 
تغييرات سيستم اكسپرس اينتري كانادا در سال ۲۰۱۸ در مورخ ۱۱ فروددين ماه ۱۳۹۶ برابر ۳۱ مارس ۲۰۱۷، سازمان سفر و شهروندي كانادا تغييراتي را در سيستم اكسپرس اينتري قرارداد كه اين تغييرات خويش از تاريخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ برابر ۶ ژوئن ۲۰۱۷ اجرايي گشتند .كه در سال ۲۰۱۸ نيز ادامه دارا‌هستند . 
اين تغييرات دربرگيرنده موردها زير مي‌شوند: بر طبق اين تغييرات به كساني كه دارنده علم گويش فرانسه بالايي باشند، امتياز خاصي تعلق مي‌گيرد . وجود اقوام رتبه يك در كانادا امتياز محسوب خواهد شد . ثبت اسم در خزانه شغل ها نيز از روي ميل خواهد شد . براي نمونه يك فرد مجرد براي كسب اين حداقل امتياز يعني به عبارتي حدود ۴۷۰ امتياز در اكسپرس اينتري و گرفتن اقامت دائم كانادا در كمتر از يك سال، بايستي دست اندك دارنده شرايط تحت باشد: دارنده مدرك تحصيلي فوق ليسانس دارنده سطح عالي گويش انگليسي با نمره آيلتس ۷٫۵ به بالا مرحله لهجه فرانسه با نمره CLB 9 كانادا داشتن دست‌كم ۳ سال سوابق كاري با بيمه سن ميان ۲۴ تا ۳۰ سال همچنين براي يك شخص متاهل ، براي تصاحب كردن امتياز ۴۷۰ به بالا به حالت حداقلي ذيل نياز دارد: شخص متقاضي: دارنده گواهي تحصيلي فوق ليسانس دارنده تراز عالي گويش انگليسي با نمره آيلتس ۷٫۵ به بالا مرحله لهجه فرانسه با نمرهCLB 9 كانادا داشتن دست‌كم ۳ سال سوابق كاري سن ميان ۲۴ تا ۳۰ سال همسر متقاضي: گواهي تحصيلي ليسانس داراي تراز عالي لهجه انگليسي با نمره آيلتس ۷٫۵ به بالا ايالت هاي مورد لحاظ درخواست كنندگان پذيرش شده در ۲۰۱۵ Express Entry ايالت/قلمرو نيروي متخصص فدرال تجربه كانادايي تجربه كار كانادايي انتخاب استاني كل آلبرتا ۱۹۷۴ ۴۶۳۷ ۱۳۸۵ ۷۹۹۶ انتاريو ۴۶۷۰ ۱۸۳۳ ۱۹۹ ۶۴۶ ۷۳۴۸ بريتيش كلمبيا ۱۶۷۲ ۱۲۹۵ ۱۹۹ ۱۲۱۸ ۴۳۸۴ نوااسكوشيا ۱۰۳ ۴۸ ۵ ۴۹۷ ۶۵۳ ساسكچوان ۱۱۱ ۱۱۷ ۳۰ ۲۹۹ ۵۵۷ مانيتوبا ۷۷ ۴۸ ۹ ۱۰۳ ۲۳۷ نيوبرانزويك ۲۹ ۱۹ ۲ ۸۹ ۱۳۹ پرينسادوارد ۷ ۵ ۱۲۲ ۱۳۴ نيوفاندلند ۲۹ ۱۷ ۱۴ ۶۰ نورث وست ۱۱ ۱۵ ۱ ۵ ۳۲ يوكان ۷ ۴ ۱۱ نانووات ۳ ۵ ۸ كبك ۳ ۳ كل ۸۶۹۳ ۸۰۴۶ ۱۸۴۴ ۲۹۷۹ ۲۱۵۶۲ 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۵:۴۲ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

۹۰۰ شغل جديد در كانادا براي سيستم آموزشي سال ۲۰۱۹

شغل در كانادا براي ۶۰۰ استاد و ۳۰۰ كارمند پشتيباني از سال ۲۰۱۷، بيش از ۳۵۰ شغل در كانادا براي معلمان براي رويا رويي با فقدان معلم آلبرتا ساخت گرديده ميباشد . حتمي به ذكر مي باشد كه براي كمك به مدير كودك ها در گير به اختلالات يادگيري، ۱۵۰ عمل اضافي براي كاركنان پشتيباني ايجاد گرديده هست . 

مهاجرت به كانادا
۹۰۰ شغل نو در كانادا براي سيستم آموزشي سال ۲۰۱۹ اين سال آلبرتا قصد داراست سيستم خود را چه بسا بيشتر بهبود بخشد . خير صرفا گفته مي باشد كه ميزان دارايي آموزشي خود را افزايش مي دهد، بلكه كانادا قصد دارد استانداردهاي خود را با ساخت ۶۰۰ كار مشاغل نو در كانادا در سال ۲۰۱۹ بهبود بخشد . با دارايي تازه ۳۹۳ ميليون دلاري، ساخت شش مدرسه هاي جديد و بهبود موقعيت يك سيزده ساله وجود دارااست . 
براساس بيانيه وزير بودجه آلبرتا، جو سيسي، “اين مدارس تازه براي خودداري از ارتقا هزينه تصويب نام، كه ۶۰۰ تن از معلمان و ۳۰۰ كارمند جديد را به كلاس هاي آلبرتا بيشتر خواهند كرد، بايكسترها ميباشند .” 
آلبرتا قصد دارد اطمينان حاصل كند كه تمام مدارس، “به سرعت ساخته گرديده و براساس بودجه ساخته شده و ساخته گرديده است تا نيازهاي علم آموزان، خانواده ها، دولت ها كه از آنان در آتي براي يكسري دهه به كارگيري مي كنند، ساخته شود” . David Eggen، Minister of Education Canada . 
چه‌طور بخش اعظمي از مدرسه هاي نو در سال ۲۰۱۸ در آلبرتا ساخته مي شوند؟ شش مدرسه هاي تازه بايد با بودجه نو در سال روان ساخته شوند . در ذيل يك جدول ساده در مسئله نام مدارس، محل آن ها و نمرات آنها فراگيري مي دهد . 
École a la Découverte Alberta K-6 Heritage Valley Chapelle East Alberta K-9 Mahogany Elementary Calgary K-4 Evanston Elementary Calgary K-9 Skyview Ranch Elementary/Middle School……… Calgary K-9 South Lethbridge Public School Lethbridge…… K-5 مشاغل آموزشي در كانادا براي متقاضيان بين المللي در صورتي‌كه تا به درحال حاضر گرديده كه بخواهيد به تيتر يك معلم در كانادا عمل كنيد، در اينجا بعضا از چيزهايي كه بايد بدانيد را به شما مي گوييم . 
چگونگي تبديل شدن به يك استاد در آلبرتا در‌صورتي‌كه شما قصد داريد يك مدرس در آلبرتا شويد، مي بايست در رابطه IPC بدانيد . 
IPC يا گواهينامه فن اي موقت زمينه نياز است در صورتي‌كه شما براي اولين بار در آلبرتا درس دادن مي كنيد . اين براي دو سال اوليه عمل تدريس در كانادا قضيه نياز مي‌باشد . لطفا توجه داشته باشيد كه اين فعاليت نيمه وقت را به عنوان يك مدرس نمي پذيرد، اين فقط شمارش مي شود در صورتي‌كه شما يك كارمند تمام وقت ميباشيد . 
پس از اين دو سال، مي توانيد پس از درخواست يك گواهينامه رشته اي PPC يا اين كه دائمي درخواست دهيد . 
حداقل موضوع نياز براي پذيرش IPC شما از كالج فارغ التحصيل شده ايد شما داراي رتبه شناخته شده ميباشد كه داراي يك برنامه فراهم سازي قبلي از سرويس ها از وزير يادگرفتن و رشد مي‌باشد . شما در زمان خويش دستكم يك سال و نيم سال دوره هاي آموزشي حرفه اي داريد و شما دستكم ۱۰ هفته يادگرفتن تدريسي زير چك را در سطح هاي ابتدايي يا اين كه دبيرستان داريد لطفا اعتنا داشته باشيد كه در‌صورتي‌كه ميخواهيد به تيتر يك استاد مكتب ابتدايي يا مدرس ارشاد شويد، بايستي حالت مازاد را بپذيريد . شما مي توانيد اين را در اينترنت وب سايت آموزشي آلبرتا پيدا نمائيد . 
چه اندازه معلمان در آلبرتا مي پردازند؟ وقتي در كانادا تحصيل مي فرماييد چقدر مي توانيد درآمد كسب كنيد؟ دستمزد براي معلمان ابتدايي / ابتدايي سال نخستين مي تواند از ۵۳،۶۳۲ تا ۵۸،۵۰۰ دلار در سال باشد . 
با اين حال، يك گزارش از سوي دولت بحرين نشان مي دهد كه آلبرتا يك عدد از چهار استان با بهترين امتياز مي باشد كه به عنوان يك معلم عمل مي كند . در اينجا دستمزد برابر از كمترين ۶۱،۴۸۹ دلار تا ۹۹،۱۱۹ دلار در سال است . 
آيا مي خواهيد به كانادا مسافرت كنيد؟ لازمات هجرت مي تواند نقص‌ باشد . جايي مي‌باشد كه ما وارد مي شويم و شغلي كه بر مي گزينيم زياد مهم است!

ادامهـ مطلبـ
| ۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۰۲ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

برنامه نامزدي استان انتاريو كانادا Ontario INP

كانادا 
Ontario INP برنامه 
نامزدي استان انتاريو كانادا Ontario INP در اين مطلب حالت برنامه نامزدي استان انتاريو كانادا را براي اشخاصي كه قصد مسافرت به كانادا دارا‌هستند را شرح مي دهيم .دوستان عزيز مطلب به توجه مطالعه شود و در فيس داشتن حالت نامزدي با ما تماس بگيريد .مطمئن باشيد با مشورت كردن كارشناسان پاد شايسته ترين برنامه براي سفر به كانادا براي شما انتخاب مي شود .

انتاريو پرجمعيت ترين استان كانادا است، نسبتاً ۴۰ درصد كانادايي ها در انتاريو معاش مي نمايند . اين استان به اتاوا، پايتخت كانادا و همينطور تورنتو، اصلي ترين شهر و مركز كسب و فعاليت و مالي مهم شهرت داراست . انتاريو راءس حساس اقتصادي، اجتماعي و سياسي كانادا است . اين استان محبوب ترين مقصد در كانادا براي مهاجرين نو از سراسر عالم است، و آن را به عنوان استان هاي يك سري فرهنگي در مرزو بوم مي شناسند . اين استان شامل بيش از ۱۲۵ زبان مختلف و اشخاصي از بيش از ۲۰۰ كشورمختلف جهان ميباشد . معمولي ترين شيوه براي مهاجرت به انتاريو با نامزد استاني زير برنامه نامزدي مهاجر انتاريو (OINP) ميباشد .

برنامه نامزدي استان انتاريو كاناداINPجهت نامزدي عشق مندان به هجرت به انتاريو براي اتباع فرنگي پباده سازي شده هست . اين مجال براي درخواست اقامت دائم كانادا در يك فرآيند سريع خيس برنامه ريزي گرديده هست . اين برنامه قبلا برنامه نامزدي Provincial Provinces Opportunities (OOPNP) ناميده شده است، اين برنامه براينام نويسي مهاجرين آينده پباده سازي گرديده است كه مهارت و تجربه خاصي را براي ارائه در اين استان دارا هستند . دو رويكرد گوناگون براي تصاحب كردن نامزد توسط OINP وجود دارااست . خارج از محل ورود اكسپرس، يك مهاجر قادر است با سازمان هجرت انتاريو تماس بگيرد و به طور بدون واسطه به OINP كانديد شود . در فيس ارائه نامزدي استاني، وي مي تواند خصوصيات نمايشي Canada Express را ساخت نمايد و اعتبار نامزدي خويش را بيش تر كند .

مهاجران احتمالي همينطور مي توانند اين روند را با توليد نمايه محل ورود اكسپرس و تصويب علائق خود در استان در باطن سيستم مقدمه نمايند . آن گاه OINP مي تواند از طريق ورود اكسپرس با شخص تماس بگيرد و به طور رسمي از آنها دعوت نمايد تا به برنامه مسافرت به كانادا متصل شود . اين برنامه به زودي نمره خويش را پايين سيستم سكو بندي جامع (CRS) با ۶۰۰ امتياز ارتقاء مي دهد . اين شخص شايد پس از دريافت كارت دعوت به درخواست (ITA) در طول قرعه كشي اكسپرس بعدي كه هر يك سري هفته يك توشه انجام مي شود، به ميزان كافي امتيازات CRP Canada Express را در اختيار شما قرار مي دهد .

برنامه 
نامزدي استان انتاريو كاناداOntario INP ايده اول INP در انتاريو ساده است و فرآيند مهاجرت شهروندان غير كانادايي واجد حالت و يار با اعضاي خانواده (همسر، شريك زندگي مشترك و فرزندان) را به استان تسهيل مي نمايد . كساني كه اين برنامه را پذيرفته اند، در مسير سريع به كانادا به تيتر نامزد استاني در سيستم محل ورود اكسپرس كانديد گرديده اند .

علاوه بر ارائه فرصت ها به مهاجران واجد شرايط، اين برنامه همچنين براي امداد به ايجاد شغل، حفظ شغل و توسعه و گسترش اقتصادي پباده سازي شده ميباشد . به طور طبيعي، اين رخداد به شيوه هاي مختلفي با توجه به نامزد مختص و مدل خاصي كه تحت آن قرار دارااست فيس مي دهد، به تيتر مثال، تيم كارآفرين با هدف جذب سرمايه گذاري جديد مالي براي گسترش اقتصادي اكثر در استان مي‌باشد .

در نهايت، OINP براي حمايت از اولويت هاي دولت از طرز مهاجرت رشته اي هاي واجد موقعيت در بخش هاي حفظ هاي بهداشتي و آموزشي ويژه پباده سازي شده ميباشد . با اين حالا ، برنامه عمدتا مبتني بر كارفرمايان ميباشد . اين چيزي هست كه براي شما، يك نامزد احتمالي بدان معناست، كه شما صرفا مي توانيد به اين برنامه براي سفر و كانديد شدن توكل كنيد، در‌صورتي‌كه كارفرماي شما از پيش تعيين گرديده باشد . شرايط همينطور مي بايست تا قبل از اين تاييد گرديده و كارفرمايان به ارائه يك بسته درخواست نامزدي از INP انتاريو عمل كرده باشند .

در جريان برنامه هاي مسافرت انتاريو سه گونه وجود دارد كه با گونه بندي هاي متعدد جانور مي باشند كه اشخاصي كه عشق مند به برنامه نامزدي مهاجرت انتاريو مي‌باشند مي توانند درخواست نامزدي كنند .


دسته بندي برنامه نامزدي استان انتاريو كاناداOntario INP Employer 
Job Offer Category International 
Student Stream In-Demand 
Skills Stream Foreign 
Worker Stream Human 
Capital Category Masters 
Graduate Stream PhD 
Graduate Stream Express 
Entry Human Capital Priorities Stream Express 
Entry French-Speaking Skilled Worker Stream Express 
Entry Skilled Trades Stream Business 
Category Entrepreneur 
Stream Corporate 
Stream Investors 
Stream طبقه 
خدمتكار توصيه شغلي Employer Job Offer Category جريان 
دانشجويي ميان المللي جريان 
تقاضاي مستخدم ماهر جريان 
خدمتكار خارجي منزلت 
سرمايه انساني Human Capital Category جريان 
تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد جريان 
تحصيلات تكميلي PhD اكسپرس 
ورودي اولويت هاي سرمايه انساني جريان دارد اكسپرس 
فرانسوي سخنراني جريان عمل ماهر اكسپرس 
جريان معاملات ماهرانه مقام 
كسب و عمل Business Category جريان 
كارآفرين جريان 
تصويب و ساخت شركت جريان 
سرمايه گذاران هر گونه INP انتاريو تيم اي از ملزومات مختص خويش را براي تعيين اينكه چه كسي مي تواند واجد موقعيت باشد . اين دسته بندي ها به طور گسترده در ذيل بحث گرديده مي‌باشد . ارشاد ما به شما ياري خواهد كرد كه تصميم بگيريد آيا برنامه نامزدي مهاجر انتاريو براي شما مناسب ميباشد يا اين كه خير . 
استان 
انتاريو كاناداOntario INP استان 
انتاريو كاناداOntario INP ۱٫ 
توصيه شغلي كارفرمايان استان انتاريو كانادا اين مقام به كارفرمايان بضاعت استخدام و حفظ كارگران حرفه اي و دانشجو ها در ميان المللي در استان را ميدهد . درصورتي كه مي‌خواهيد براي هر يك از جريانهاي پايين اين دسته اقدام كنيد، بايستي يك توصيه شغلي معتبر، تمام وقت، مستمر از صاحبكار در انتاريو داشته باشيد .

مهاجرت به كانادا

طبق 
طبقه كارگر علاوه بر دريافت پيشنهاد شغل از يك صاحبكار كه به شما توصيه شغل داده هست ، پيشنهاد شغلي يگانه نياز به تاييد حالت فعاليت و كارفرماي شما را دارد، كه عبارتند از: 
صاحبكار 
بايد: 
دستكم سه سال درگير به فعاليت بوده باشد . 
دارنده محل هاي تجاري در استان مي‌باشد . 
اين بايد به عبارتي محل باشد كه در آن شما عمل خواهيد كرد؛ مطابق با تمام لازمات قانوني كه در قانون مقررات كار در انتاريو و ضابطه بهداشت و ايمني شغلي مطرح گرديده است؛قرار گرفته باشد . 
در صورتي‌كه 
كارفرماي شما داخل ناحيه تورنتو بلندمرتبه باشد؛ دست‌كم يك ميليون دلار درآمد ناخالص ساليانه داشته باشد و پنج كارمند تمام وقت داشته باشد كه شهروندان كانادا يا ساكنين مستمر هستند، در شراي 
صاحبكار خارج از حيطه تورنتو بلندمرتبه باشد؛حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار درآمد ناخالص ساليانه داشته باشد و سه كارمند تمام وقت داشته باشد كه شهروندان كانادا يا اين كه ساكنين مستمر هستند، اين 
كار بايد: 
در 
وضعيت دائمي، تمام وقت حضور داشته باشيد؛ با 
سطح ميانگين ​​دستمزد كار در انتاريو آشنا شويد؛ در حالتي كه 
پيش از اين براي كارفرما در وضعيت فعاليت هستيد، حقوق و دستمزد بيشتري را به شما ارائه مي دهد؛ در 
كد NOC كدام ۰، A يا B باشيد درصورتي كه از كارگر خارجي با يك جريان پيشنهاد شغلي يا دانشجوي في مابين المللي با يك جريان توصيه شغلي درخواست مي كنيد؛ اگر 
از طريق جريان مهارتهاي تقاضا درخواست مي نمائيد در كد C يا اين كه D NOC باشيد؛ هيچ تأثيري بر حل و فصل اختلافات كارگري و يا اين كه فردي كه در چنين اختلافاتي در عمل دخيل است، ندارد . 
از 
طريق كار صاحب كار قضيه نياز است، به اين معنا كه تمام وظايف شغلي بايستي مربوط به فعاليت هاي تجاري معمولي شركت باشد؛ و تمام 
كار هاي اشتغال پيش بيني گرديده خود را در آغاز در استان انجام مي دهد 
۲٫جريان 
دانشجويي دربين المللياستان انتاريو كاناداOntario INP در‌صورتي‌كه تصميم بگيريد كه براي جريان دانشجويي في مابين المللي تقاضا كنيد، بايستي اطمينان حاصل كنيد كه سفارش اشتغال شما براي يك شغل تمام وقت و دائمي در يك شغل حرفه اي كه در منزلت ۰، A يا اين كه B طبقه بندي شغلي ملي (NOC) ذكر گرديده هست باشد . فعاليت نيز بايستي تراز دستمزد استاندارد انتاريو را براي اشغال به دست آورد .

براي 
واجد موقعيت بودن براي اين جريان بايد: 
داراي 
سند فوق مدرك كارشناسي از موسسه كانادايي شناخته شده مي‌باشد كه دستكم دو سال ارتفاع كشيده يا دارنده 
گواهي كارشناسي ارشد فوق ليسانس از موسسه كانادايي شناخته گرديده هست كه براي تكميل حداقل يكسال طول كشيد؛ دستكم نيمي از تحصيلات خويش را در كانادا انجام داده ايد . 
شما بايستي قبلي از فارغ التحصيلي يا اين كه فارغ التحصيلي از دانش كده يا اين كه دانشگاهي كه به طور همگاني تأمين گرديده باشد، فارغ التحصيل شويد درخواست خويش را آن‌گاه از دو سال پس از تاريخي كه سند يا اين كه ديپلم كانادا دريافت كرده ايد، ارسال كرده ايد . 
اين را مي توانيد در اوايل ترم آخر تحصيلاتتان ارائه دهيد؛ و درصورتي كه 
در كانادا معاش مي كنيد، حالت حقوقي مانند مجوز كار يا اين كه علم آموزي داريد

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۱:۵۷ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

ارسال شده در روش هاي مهاجرت به كشور كانادا،شهرهاي كانادابرچسب ها برنامه نامزدي جزيره پرنس ادوارد،نامزدي جزيره پرنس ادوارد برنامه نامزدي جزيره پرنس ادوارد Prince Edward Island) PNP)

ارسال 
شده در راه هاي هجرت به سرزمين كانادا،شهرهاي كانادابرچسب ها برنامه نامزدي جزيره پرنس ادوارد،نامزدي جزيره پرنس ادوارد برنامه 
نامزدي جزيره پرنس ادوارد Prince Edward Island) PNP) جزيره پرنس ادوارد (PEI) كوچكترين استان كانادا هست . با وجود ميزان آن، يكي از محبوب ترين مهاجران آينده نگر به ادله گنج آن در زيبايي طبيعي، تاريخ و فرهنگ و تمدن كانادايي مي باشد .پس شايسته ترين مورد براي هجرت به كانادا ميباشد .

جزيره پرنس ادوارد داراي مدرسه ها عالي، تقريبا بدون آلودگي يا اين كه ترافيك هست و محل برگزاري كنفرانس تاريخي شارلوت تاون در سال ۱۸۶۴ است كه در غايت سبب به تشكيل اين استان شد . استان علاوه بر محل تولد كنفدراسيون، داراي كيفيت فوق العاده اي هست و در دربين گردشگران فراوان دوست داستني است، به لطف سواحل فوق العاده، زمين گلف با امتياز بالا و بسياري از جاذبه هاي فرهنگي .

جزيره پرنس ادوارد (PEI) به عنوان يك عدد از امن ترين و نزديك ترين جوامع knit در كانادا به شمار مي رود .، دوچندان صريح ميباشد كه چرا مردمان از سراسر عالم معاش و كار در جزيره پرنس ادوارد را مي خواهند . معمولي ترين منش براي يك مهاجر فرنگي براي مهاجرت به PEI بوسيله سيستم ورود مهاجرين اكسپرس كانادا مي‌باشد .


برنامه نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد PNP PEI PNP (برنامه نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد) يك برنامه براي كارگران فرنگي براي كمك به اقتصاد استان با لبريز كردن شغل ها مسئله نياز ميباشد .

اين برنامه به سه نوع داراي اهميت تقسيم مي شود .

تاثيرات 
تجاري Business Impact; تأثير 
كار؛ Labour Impact; and اكسپرس 
ورودي Express Entry اين 
نوع بندي ها عمده به موارد پايين تقسيم مي شوند: 
Express 
Entry; Federal 
Skilled Worker Program; Federal 
Skilled Trades Program; and Canadian 
Experience Class Labor 
Impact Category: Skilled 
Worker Stream; Critical 
Worker Stream; and International 
Graduate Stream Business 
Impact Category: ۱۰۰% 
Ownership Stream; Partial 
Ownership Stream; and Work 
Permit Stream ورودي 
اكسپرس؛ برنامه 
فعاليت ماهر فدرال؛ برنامه 
تجاري حرفه اي فدرال؛ و كلاس 
تجربه كانادايي كار 
ضربه رده: جريان 
عمل ماهر؛ جريان 
انتقادي كارگر؛ و جريان 
تحصيلات في مابين المللي طبقه 
بندي: جريان 
۱۰۰٪ مالكيت؛ جريان 
مالكيت جزئي؛ و مجوز 
كار مجاز است در‌صورتي‌كه دارنده مهارت ها و تجربه هاي مناسب براي اين استان هستيد، يك گواهينامه اعطاي ولايتي دريافت خواهيد كرد كه به شما اذن اقامت دائمي در PEI مي دهد . هر كسي كه PNC را اخذ مي كند، ۶۰۰ امتياز اضافي در سيستم ورود اكسپرس زير CRS (سيستم درجه بندي جامع) دريافت خواهد كرد . در شراي شما يك نامزد اخذ كنيد، به احتمال زياد ITA (دعوتنامه درخواست) براي اقامت دايم در PEI اخذ خواهيد كرد . لطفا اعتنا داشته باشيد كه نامزدي ITA را تضمين نمي كند . 
اين برنامه سفر به كانادا به طور معمول يك فرايند سريعتر از بخش اعظمي از جريان هاي مهاجرتي مي باشد كه استان ارائه مي دهد .

برنامه 
هاي PNP جزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) 
بخش 
تاثير گذاري تجاري جزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) طبقه بندي PEI PNP Business Impact براي افرادي كه مايل به استارت كسب و عمل در استان مي‌باشند ساخته شده است . زير اين سيستم سه نوع ۱۰۰٪ مالكيت، جريان مالكيت جزئي و جريان جواز عمل وجود داراست .

۱٫برنامه 
۱۰۰٪ مالكيت 
اين جريان براي هر كسي كه مي خواهد كسب و فعاليت خود را در PEI كامل، سرمايه گذاري در كسب و عمل جديد و يا حتي خريد يك كسب و كار جانور توليد كنند در جريان هست . 
۲٫ 
جريان مالكيت جزئي 
اگر بخواهيد ۳۳٫۳۳٪ از كسب و كار PEI را داشته باشيد يا اين كه اگر بخواهيد دست‌كم يك ميليون دلار در يك كسب و كار PEI سرمايه گذاري كنيد، اين جريان براي شما توليد گرديده ميباشد . 
۳٫ 
برنامه مجوز كار 
اين جريان براي افرادي كه مايل به سرمايه گذاري در كسب و فعاليت PEIهستند در حالي كه چشم به راه يك نامزدي ولايتي اذن عمل مي‌باشد كه به آن ها اجازه فعاليت مجاز مي دهد . اين جريان به درخواست كننده اجازه مي دهد تا در كانادا كار كند و اكثر به كسب و كار يا اين كه شركتي كه در آن سرمايه گذاري مي كنند، تحقيق نمايد . 
دست كم 
۱۰۰٪ مالكيت جريان زمينه نياز در حالتي كه مي خواهيد براي صادر شدن ۱۰۰٪ مالكيت درخواست دهيد مي بايست حداقل الزامات را برآورده كنيد . 
شما بايد: 
بين 
سنين ۲۱ تا ۵۹ باشد؛ قيمت خالص حداقل ۶۰۰،۰۰۰ دلار هست كه از طرز مضمون‌ رسمي به دست آورده شده ميباشد . 
متوسطه 
يا اين كه ديپلم دبيرستان داشته باشيد داشتن 
مهارت هاي مديريتي و ثابت تجارب عمل گذشته در قضيه كسب و كار؛ نمره 
دست كم ۴ براي امتحان زبان كانادايي براي خواندن، نوشتن، سخن كردن و گوش دادن داشته باشيد يك 
طرح كسب و عمل دقيق براي كسب و فعاليت شما كه مايل به داشتن، ساخت و يا خريد؛ قصد داريد به طور اكثر از PEI و نه از خارج از كشور كمپاني خويش را آناليز و كنترل نماييد . 
قرارداد Escrow را امضا كرده ايد كه نياز به سپرده ۲۰۰،۰۰۰ دلار CAD دارااست كه توسط PEI نگهداري مي شود تا وقتي كه تمام وضعيت جريان به دست آمده باشد . 
حداقل 
۱۵۰،۰۰۰ دلار كانادا را به يك كسب و كار جديد يا اين كه يك موجود سرمايه گذاري كرده ايد درباره 
توافقنامه سپرده گذاري ابتدا با آنچه موافقت نامه موافقتنامه Escrow است، آغاز مي كنيم . اين موافقت طومار اي هست كه شما مي بايست در هنگام صادر شدن سند مالكيت ۱۰۰٪ اعلام كنيد . اين واريز به سازمان مسافرت به استان پرداخت مي شود و درصورتي كه شما تمام الزامات را برآورده مي كنيد، صرفا به شما بازگردانده مي شود .

لطفا توجه داشته باشيد كه اين ملزومات براي هر سرمايه گذار مختلف است، بر مبنا برنامه هاي كاري و قصد هاي آن‌ها از اين سرمايه گذاري استفاده مند خواهند شد .

بازپرداخت 
سپرده شما به شرح ذيل است: 
۲۵۰۰۰ 
دلار كانادا آن‌گاه از اينكه شش ماه در PEI معاش كرديد: CAD 
25،۰۰۰ پس از اينكه شما در PEI براي يك سال معاش كرده ايد؛ و آن گاه 
از اين كه تمام الزامات مربوط به توافق را برآورده كرديد، مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ دلار كانادا درصورتي كه 
كسب و فعاليت موجود را خريداري مي نمائيد چه اتفاقي مي افتد 
در صورتي‌كه قصد خريد يك كسب و فعاليت جان دار را داريد تا خودتان را استارت كنيد، در اينجا يك‌سري ارشادوراهنمايي را مي بايست بدانيد . شما بايستي يك توافقنامه خريد و فروش را كه شامل اطلاعاتدقيق است، ارسال كنيد .ا

لطفا دقت داشته باشيد كه پيشين از اين كه بتوانيد براي اين جريان واجد موقعيت باشيد، بايد تمام اين نيازهاي با اهميت را برآورده نمائيد . اگر شما غالب به اخذ نامه اي از پشتيباني از سرويس ها مسافرت شويد . شما مي توانيد از اين نامه براي درخواست جواز كار موقت استفاده فرماييد .

توافقنامه 
سعي چيست؟ عملكرد 
رتبه بندي 
اين يك توافق مي باشد كه معين مي كند چه نيازمندي هايي براي ديدار از ولايت مسئله نياز هست . 
اين الزامات عبارتند از: 
گزارش 
و تماشاي رهنمودها؛ گزارش 
از سرمايه گذاري و هنگامي كه رخ داده است؛ اندازه 
ي كه شما سرمايه گذاري كرديد و ملزومات 
گذشته و بعد از آن از نامزد شدن لطفا 
اعتنا داشته باشيد كه اگر شما: 
خريد 
۱۰۰٪ از كمپاني شما بايد در قرارداد فروش دست؛ يا ۳۳٫۳۳٪ 
از كمپاني را بايستي در قرارداد سرمايه گذاري خريداري كنيد طبقه 
كارگر درصورتي كه مي خواهيد براي تبديل شدن به يك دايم بومي PEI باشيد، البته نمي خواهيد خويش را به كسب و عمل خود اختصاص دهيد، اين نوع ممكن مي باشد براي شما باشد .

همان طور كه با تمام برنامه ها، در شراي شما داراي مهارت هاي اضطراري و تجربه كاري كه والدين نياز دارند، مي توانيد پايين يك عدد از مقام هاي تاثيرگذار PEI PNP كار نماييد .

اين جايگاه داراي سه زير شاخه، جريان عمل ماهر، جريان كارگران نيمه حرفه اي و جريان تحصيلات في مابين المللي مي‌باشد .

۱٫ 
جريان خدمتكار ماهر 
اين جريان در صورتي‌كه شما يك كارمند بالقوه مي‌باشيد يا اين كه تا قبل از اين بوسيله يك شركت PEI استخدام گرديده ايد . شما مي بايست در اين استان كار نماييد يا پيشنهاد شغلي داشته باشيد و شرايط فعاليت و مهارت حرفه اي داشته باشيد . 
۲٫ 
جريان خدمتكار نصفه ماهر 
اين جريان ميباشد در شراي شما يا يك كارگر غير متخصص و نصفه ماهر مي‌باشيد . شما مي بايست براي يك كارفرماي PEI فعاليت نماييد يا صاحبكار داشته باشيد كه مايل به حمايت از شما براي اقامت دايم ميباشد . 
۳٫ 
جريان تحصيلات تكميلي دربين المللي 
اين جريان براي فارغ التحصيلان اخير كه داراي مدارك تحصيلي يا اين كه مدارك تحصيلي از شركت هاي آموزشي PEI بود، ساخته شد . شما بايستي يك كارفرماي PEI در يك رشته تحصيلي با تحصيلات مربوط به مرتبه تحصيلي خود استخدام فرماييد .

برنامه 
كارگر ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) برنامه 
مستخدم ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) در حالتي كه مهارت هاي ضروري و تجربه كاري داشته باشيد، كارفرماي PEI مي تواند از طرز اين جريان از محل اقامت دائم كانادا پشتيباني كند . به تيتر يك كارمند ماهر، بايستي يك فعاليت NOC (كد ملي طبقه بندي شغلي) كد A، B يا اين كه ۰ داشته باشيد .

دست كم 
لازمات براي جريان كارگر ماهر شما 
بايد: 
ميان 
سن ۲۱ و ۵۹ سالگي باشيد براي 
دوران دو سال فعاليت يا اين كه توصيه شغلي از كارفرماي PEI داشته باشيد؛ تجربه 
كاري دو ساله براي يك كار كه ذيل كد ۰، A يا B NOC باشد، لطفا اعتنا داشته باشيد كه اين فعاليت بايد طي پنج سال از درخواست شما رخ داده باشد؛ اجازه 
فعاليت قانوني داشته باشيد اثبات 
وجود داراست كه شما به اندازه كافي وجوه زندگي در استان داريد؛ آزمونهاي 
زبان مانند آزمون آيلتس، CELPIP يا TEF را حداقل ۴ توشه تجربه كرده اند، لطفا اعتنا داشته باشيد كه اين آزمون ها نبايد بيش از دو سال باشد؛ يا مدارك 
تحصيلي داشته باشيد كه از يك موسسه شناخته گرديده هست كه نشان مي دهد شما در انگليسي يا فرانسه علم آموزي كرده ايد؛ يا دارنده 
يك اعلاميه از امكان گويش است كه بوسيله كارفرماي شما داده مي شود؛ قصد 
اقامت و زندگي در استان داريد مصاحبه 
با شخصي كه بوسيله سازمان هجرت در PEI كار مي كند؛ دست‌كم 
مدرك يا ديپلم دو ساله داشته باشيد، هر چند ممكن مي باشد در موردها خاص قابل اجرا نباشد اعتنا داشته باشيد كه كارفرماي شما همچنين مي بايست وضعيت خاصي را براي پاسخگويي به شما در قضيه جريان ارائه دهد .

چه 
اتفاقي مي افتد درصورتي كه شما در بيرون از مرزوبوم اعمال مي كنيد؟ شما هنوز هم بايد تمام لازمات ذكر شده در بالا را براي موفقيت براي جريان ارسال نماييد . صرفا تفاوت اين هست كه در وقتي كه درخواست مي فرمائيد بايستي در مرزو بوم ي كه زندگي مي فرمائيد كه قانوني مي‌باشد .

دست‌كم 
لازمات كارفرمايان چيست همانطور كه كارفرماي شما معيارهاي خاصي را براي ديدار با اين جريان مهاجرت به آنها نياز دارد .

كارفرماي 
شما بايداطمينان بدهد: 
شما 
براي بازه زماني دو سال مشغول به فعاليت هستيد اطمينان 
حاصل نمائيد كه تمام شرايط فعاليت شما از نظر تحصيلي، مدارك و آموزش لبريز شده است اطمينان 
حاصل فرمائيد كه پيشنهاد شغل و حقوق شما با الزام قانوني مقررات كار PEI مطابقت دارد؛ در 
استان قرار گيريد يك 
ركورد كسب و عمل منزه فارغ از اختلافات كاري و يا اين كه پرونده هاي اشتغال رسمي برعليه آنان داشته باشيد؛ قرارداد 
كاري را ارائه دهيد؛ اطمينان 
حاصل كنيد كه كار در مورد ها يگانه تاييد گرديده است در 
بعضا موارد، LMIA (ارزيابي تاثيرات بازار كار) را تأييد فرماييد تا نشان دهيد كه اين عمل به وسيله كارگران محلي نمي تواند مالامال شود شركت 
در مذاكره مهاجرتي حمايت 
از محل سكونت براي خانواده خود، شامل موردها پايين است: ترجمه 
اسناد؛ كلاسهاي 
ESL (انگليسي به تيتر زبان دوم)؛ ارائه 
داده ها در مورد جامعه محلي مانند محافظت هاي بهداشتي، داده ها تحصيلي و خدمات اجتماعي؛ برنامه 
هاي آموزشي و پشتيباني 
برنامه 
كارگر نيمه ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) 
برنامه 
خدمتكار نيمه ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) اين جريان به تيتر يك پروژه آزمايشي توليد شده و هر سال توسط استان مورد آناليز قرار مي گيرد . به طور خاص، اين عمل براي كارگران غير كارشناس و نيمه حرفه اي هست كه مايل به درخواست اقامت دايم ميباشند .

پنج 
شغل در اين برنامه وجود دارد: 
رانندگان 
كاميون؛ منزل 
داران؛ كارگران؛ 
كارمند 
عمومي؛ سرور 
غذا يا نوشيدني؛ و كارگر 
خانم در شراي 
تفكر مي كنيد كه كانادا براي شما مطلوب است، ولي نمي دانيد كه از كجا استارت كنيد، تنها تصويب نام فرمائيد و ما ياري خوا هيم كرد تا درخواست ويزاي كانادا را براي شما مقدمه كنيم و روياي مهاجرت به كانادا را برايتان عملي سازيم!ارسال شده در رويه هاي مهاجرت به ميهن كانادا،شهرهاي كانادابرچسب ها برنامه نامزدي جزيره پرنس ادوارد،نامزدي جزيره پرنس ادوارد برنامه 
نامزدي جزيره پرنس ادوارد Prince Edward Island) PNP) جزيره پرنس ادوارد (PEI) كوچكترين استان كانادا هست . با وجود مقدار آن، يكي از دوست داستني ترين مهاجران آينده نگر به عامل گنج آن در زيبايي طبيعي، تاريخ و فرهنگ وتمدن كانادايي است .پس شايسته ترين مورد براي مسافرت به كانادا هست .

جزيره پرنس ادوارد داراي مدرسه هاي عالي، نسبتاً بدون آلودگي يا اين كه ترافيك مي باشد و محل برگزاري كنفرانس تاريخي شارلوت تاون در سال ۱۸۶۴ مي باشد كه در نهايت منجر به تشكيل اين استان شد . استان علاوه بر محل به دنياآمدن كنفدراسيون، داراي كيفيت فوق العاده اي است و در در بين گردشگران فراوان محبوب است، به لطف سواحل فوق العاده، زمين گلف با امتياز بالا و اكثري از جاذبه هاي فرهنگي .

جزيره پرنس ادوارد (PEI) به تيتر يك عدد از امن ترين و نزديك ترين جامعه ها knit در كانادا به شمار مي رود .، فراوان آشكار ميباشد كه چرا مردم از سراسر دنيا زندگي و فعاليت در جزيره پرنس ادوارد را مي خواهند . بي آلايش ترين منش براي يك مهاجر فرنگي براي مهاجرت به PEI به وسيله سيستم ورود مهاجرين اكسپرس كانادا مي‌باشد .


برنامه نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد PNP PEI PNP (برنامه نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد) يك برنامه براي كارگران فرنگي براي ياري به اقتصاد استان با لبريز كردن مشاغل مسئله نياز ميباشد .

اين برنامه به سه نوع اصلي تقسيم مي شود .

تاثيرات 
تجاري Business Impact; تأثير 
كار؛ Labour Impact; and اكسپرس 
محل ورود Express Entry اين 
نوع بندي ها بيشتر به موارد پايين تقسيم مي شوند: 
Express 
Entry; Federal 
Skilled Worker Program; Federal 
Skilled Trades Program; and Canadian 
Experience Class Labor 
Impact Category: Skilled 
Worker Stream; Critical 
Worker Stream; and International 
Graduate Stream Business 
Impact Category: ۱۰۰% 
Ownership Stream; Partial 
Ownership Stream; and Work 
Permit Stream ورودي 
اكسپرس؛ برنامه 
عمل حرفه اي فدرال؛ برنامه 
تجاري ماهر فدرال؛ و كلاس 
تجربه كانادايي فعاليت 
ضربه رده: جريان 
كار ماهر؛ جريان 
انتقادي كارگر؛ و جريان 
تحصيلات بين المللي طبقه 
بندي: جريان 
۱۰۰٪ مالكيت؛ جريان 
مالكيت جزئي؛ و جواز 
عمل مجاز است درصورتي كه دارنده مهارت ها و تجربه هاي مطلوب براي اين استان هستيد، يك گواهينامه اعطاي ولايتي اخذ خواهيد كرد كه به شما اجازه اقامت دائمي در PEI مي دهد . هر كسي كه PNC را اخذ مي كند، ۶۰۰ امتياز مازاد در سيستم ورود اكسپرس پايين CRS (سيستم جايگاه بندي جامع) اخذ خواهد كرد . اگر شما يك نامزد دريافت كنيد، به احتمال دوچندان ITA (دعوتنامه درخواست) براي اقامت دايم در PEI دريافت خواهيد كرد . لطفا دقت داشته باشيد كه نامزدي ITA را تضمين نمي كند . 
اين برنامه هجرت به كانادا به طور معمول يك فرايند سريعتر از اكثري از جريان هاي مهاجرتي هست كه استان ارائه مي دهد .

برنامه 
هاي PNP جزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) 
بخش 
تاثير گذاري تجاري جزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) طبقه بندي PEI PNP Business Impact براي افرادي كه مايل به شروع كسب و عمل در استان هستند ساخته شده مي‌باشد . ذيل اين سيستم سه جور ۱۰۰٪ مالكيت، جريان مالكيت جزئي و جريان جواز كار وجود دارد .

۱٫برنامه 
۱۰۰٪ مالكيت 
اين جريان براي هر كسي كه مي خواهد كسب و فعاليت خود را در PEI كامل، سرمايه گذاري در كسب و عمل جديد و يا حتي خريد يك كسب و عمل جانور ايجاد نمايند در جريان مي‌باشد . 
۲٫ 
جريان مالكيت جزئي 
درصورتي كه بخواهيد ۳۳٫۳۳٪ از كسب و عمل PEI را داشته باشيد يا اين كه درصورتي كه بخواهيد حداقل يك ميليون دلار در يك كسب و عمل PEI سرمايه گذاري كنيد، اين جريان براي شما ساخت شده است . 
۳٫ 
برنامه جواز كار 
اين جريان براي اشخاصي كه مايل به سرمايه گذاري در كسب و عمل PEIهستند در حالي كه منتظر يك نامزدي ولايتي اجازه عمل مي‌باشد كه به آن ها اذن عمل مجاز مي دهد . اين جريان به درخواست كننده اذن مي دهد تا در كانادا عمل نمايد و بيشتر به كسب و عمل يا شركتي كه در آن سرمايه گذاري مي كنند، تحقيق نمايد . 
دستكم 
۱۰۰٪ مالكيت جريان مسئله نياز در شراي مي خواهيد براي صدور ۱۰۰٪ مالكيت درخواست دهيد بايد دست‌كم الزامات را برآورده فرماييد . 
شما بايد: 
بين 
سنين ۲۱ تا ۵۹ باشد؛ قيمت خالص حداقل ۶۰۰،۰۰۰ دلار مي‌باشد كه از شيوه معني رسمي به دست آورده شده مي باشد . 
دبيرستان 
يا ديپلم متوسطه داشته باشيد داشتن 
مهارت هاي مديريتي و ثابت تجارب كار گذشته در زمينه كسب و كار؛ نمره 
حداقل ۴ براي امتحان زبان كانادايي براي خواندن، نوشتن، كلام كردن و گوش دادن داشته باشيد يك 
طرح كسب و كار ظريف براي كسب و عمل شما كه مايل به داشتن، ساخت و يا اين كه خريد؛ قصد داريد به طور اكثر از PEI و نه از خارج از مرز و بوم كمپاني خود را چك و در اختيار گرفتن نمائيد . 
قرارداد Escrow را امضا كرده ايد كه نياز به سپرده ۲۰۰،۰۰۰ دلار CAD دارد كه به وسيله PEI حفظ مي شود تا وقتي كه تمام شرايط جريان به دست آمده باشد . 
حداقل 
۱۵۰،۰۰۰ دلار كانادا را به يك كسب و فعاليت جديد يا يك موجود سرمايه گذاري كرده ايد درباره 
توافقنامه سپرده گذاري آغاز با آنچه موافقت طومار موافقتنامه Escrow است، شروع مي كنيم . اين موافقت نامه اي مي‌باشد كه شما بايستي در هنگام صادر شدن گواهي مالكيت ۱۰۰٪ اعلام فرماييد . اين واريز به سازمان سفر به استان پرداخت مي شود و در صورتي‌كه شما تمام ملزومات را برآورده مي كنيد، فقط به شما بازگردانده مي شود .

لطفا اعتنا داشته باشيد كه اين ملزومات براي هر سرمايه گذار مختلف است، بر پايه برنامه هاي كاري و قصد هاي آنها از اين سرمايه گذاري بهره مند خواهند شد .

بازپرداخت 
سپرده شما به شرح پايين است: 
۲۵۰۰۰ 
دلار كانادا سپس از اين‌كه شش ماه در PEI معاش كرديد: CAD 
25،۰۰۰ پس از اينكه شما در PEI براي يك سال معاش كرده ايد؛ و آنگاه 
از اينكه تمام لازمات مربوط به توافق را برآورده كرديد، مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ دلار كانادا درصورتي كه 
كسب و عمل موجود را خريداري مي فرمائيد چه اتفاقي مي افتد 
اگر قصد خريد يك كسب و فعاليت جانور را داريد تا خودتان را استارت كنيد، در اينجا چند ارشاد را بايد بدانيد . شما بايد يك توافقنامه خريد و فروش را كه شامل اطلاعاتدقيق است، ارسال نماييد .ا

لطفا دقت داشته باشيد كه قبلي از اين كه بتوانيد براي اين جريان واجد موقعيت باشيد، بايد تمام اين نيازهاي حياتي را برآورده فرماييد . در شراي شما چيره به دريافت طومار اي از پشتيباني از خدمات مسافرت شويد . شما مي توانيد از اين نامه براي درخواست جواز كار موقت به كارگيري كنيد .

توافقنامه 
كارايي چيست؟ سعي 
رتبه بندي 
اين يك توافق مي‌باشد كه معين مي كند چه نيازمندي هايي براي ديدار از ولايت زمينه نياز ميباشد . 
اين لازمات عبارتند از: 
گزارش 
و تماشاي رهنمودها؛ گزارش 
از سرمايه گذاري و وقتي كه فيس داده است؛ مقدار 
ي كه شما سرمايه گذاري كرديد و لازمات 
گذشته و بعد از نامزد شدن لطفا 
توجه داشته باشيد كه درصورتي كه شما: 
خريد 
۱۰۰٪ از كمپاني شما مي بايست در قرارداد فروش دست؛ يا ۳۳٫۳۳٪ 
از كمپاني را بايد در قرارداد سرمايه گذاري خريداري كنيد طبقه 
كارگر در‌صورتي‌كه مي خواهيد براي تبديل شدن به يك دايم مستقر PEI باشيد، اما نمي خواهيد خود را به كسب و عمل خود اختصاص دهيد، اين جور ممكن ميباشد براي شما باشد .

همان گونه كه با تمام برنامه ها، در حالتي كه شما داراي مهارت هاي اضطراري و تجربه كاري كه والدين نياز دارند، مي توانيد ذيل يك عدد از رده هاي تاثيرگذار PEI PNP فعاليت كنيد .

اين جايگاه داراي سه ذيل شاخه، جريان عمل ماهر، جريان كارگران نصفه ماهر و جريان تحصيلات در ميان المللي هست .

۱٫ 
جريان كارگر ماهر 
اين جريان در صورتي‌كه شما يك كارمند بالقوه هستيد يا قبلا توسط يك شركت PEI استخدام شده ايد . شما مي بايست در اين استان عمل فرماييد يا اين كه پيشنهاد شغلي داشته باشيد و وضعيت فعاليت و مهارت ماهر داشته باشيد . 
۲٫ 
جريان مستخدم نيمه ماهر 
اين جريان مي‌باشد اگر شما يا اين كه يك مستخدم غير كارشناس و نصفه حرفه اي مي باشيد . شما بايد براي يك كارفرماي PEI كار فرمائيد يا كارفرما داشته باشيد كه مايل به حمايت از شما براي اقامت دائم است . 
۳٫ 
جريان تحصيلات تكميلي بين المللي 
اين جريان براي فارغ التحصيلان اخير كه داراي مدارك تحصيلي يا مدارك تحصيلي از موسسه ها آموزشي PEI بود، ساخته شد . شما بايستي يك كارفرماي PEI در يك حرفه تحصيلي با تحصيلات مربوط به رتبه تحصيلي خويش استخدام نماييد .

برنامه 
كارگر ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) برنامه 
كارگر ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) در‌صورتي‌كه مهارت هاي ضروري و تجربه كاري داشته باشيد، كارفرماي PEI مي تواند از طرز اين جريان از محل اقامت دائم كانادا پشتيباني كند . به تيتر يك كارمند ماهر، مي بايست يك فعاليت NOC (كد ملي طبقه بندي شغلي) كد A، B يا اين كه ۰ داشته باشيد .

حداقل 
لازمات براي جريان مستخدم ماهر شما 
بايد: 
ميان 
سن ۲۱ و ۵۹ سالگي باشيد براي 
برهه زماني دو سال عمل يا اين كه توصيه شغلي از كارفرماي PEI داشته باشيد؛ تجربه 
كاري دو ساله براي يك فعاليت كه تحت كد ۰، A يا B NOC باشد، لطفا توجه داشته باشيد كه اين عمل بايد طي پنج سال از درخواست شما فيس داده باشد؛ اجازه 
عمل رسمي داشته باشيد ثابت 
وجود داراست كه شما به مقدار كافي وجوه زندگي در استان داريد؛ آزمونهاي 
گويش نظير آزمون آيلتس، CELPIP يا TEF را دست كم ۴ بار تجربه كرده اند، لطفا اعتنا داشته باشيد كه اين آزمون ها نبايد بيش از دو سال باشد؛ يا مدارك 
تحصيلي داشته باشيد كه از يك موسسه شناخته گرديده است كه نشان مي دهد شما در انگليسي يا اين كه فرانسه تحصيل كرده ايد؛ يا دارنده 
يك اعلاميه از امكان گويش است كه بوسيله كارفرماي شما داده مي شود؛ قصد 
اقامت و معاش در استان داريد گفتگو 
با شخصي كه بوسيله سازمان هجرت در PEI كار مي كند؛ دستكم 
سند يا ديپلم دو ساله داشته باشيد، اگرچه ممكن هست در موارد خاص قابل اجرا نباشد اعتنا داشته باشيد كه كارفرماي شما همچنين بايستي حالت خاصي را براي پاسخگويي به شما در موضوع جريان ارائه دهد .

چه 
اتفاقي مي افتد در‌صورتي‌كه شما در خارج از مرزو بوم اعمال مي كنيد؟ شما هنوز هم مي بايست تمام ملزومات ذكر گرديده در بالا را براي برد براي جريان ارسال نمائيد . تنها تفاوت اين مي‌باشد كه در زماني كه درخواست مي نمائيد بايد در كشور ي كه معاش مي فرمائيد كه رسمي است .

دست‌كم 
ملزومات كارفرمايان چيست همان طور كه كارفرماي شما معيارهاي خاصي را براي ديدار با اين جريان مسافرت به آنها نياز دارد .

كارفرماي 
شما بايداطمينان بدهد: 
شما 
براي مدت دو سال سرگرم به كار هستيد اطمينان 
حاصل كنيد كه تمام موقعيت كار شما از نظر تحصيلي، مدارك و فراگيري مالامال شده است اطمينان 
حاصل نماييد كه توصيه شغل و حقوق و دستمزد شما با الزام رسمي قوانين عمل PEI مطابقت دارد؛ در 
استان قرار گيريد يك 
ركورد كسب و فعاليت منزه فارغ از اختلافات كاري و يا پرونده هاي اشتغال قانوني مقابل آنان داشته باشيد؛ قرارداد 
كاري را ارائه دهيد؛ اطمينان 
حاصل نماييد كه كار در موردها خاص تاييد شده است در 
برخي موارد، LMIA (ارزيابي تاثيرات بازار كار) را تأييد كنيد تا نشان دهيد كه اين عمل توسط كارگران محلي نمي تواند پر شود كمپاني 
در مصاحبه مهاجرتي حمايت 
از محل سكونت براي خانواده خود، شامل مورد ها ذيل است: ترجمه 
اسناد؛ كلاسهاي 
ESL (انگليسي به تيتر گويش دوم)؛ ارائه 
اطلاعات در مورد جامعه محلي مثل مراقبت هاي بهداشتي، داده ها تحصيلي و سرويس ها اجتماعي؛ برنامه 
هاي آموزشي و پشتيباني 
برنامه 
خدمتكار نصفه ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) 
برنامه 
خدمتكار نيمه ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) اين جريان به عنوان يك پروژه آزمايشي ساخت گرديده و هر سال بوسيله استان قضيه ارزيابي قرار مي گيرد . به طور خاص، اين فعاليت براي كارگران غير متخصص و نيمه ماهر ميباشد كه مايل به درخواست اقامت دايم مي‌باشند .

مهاجرت به كانادا

پنج 
شغل در اين برنامه وجود دارد: 
رانندگان 
كاميون؛ منزل 
داران؛ كارگران؛ 
كارمند 
عمومي؛ سرور 
طعام يا نوشيدني؛ و كارگر 
خانم اگر 
تاءمل مي فرمائيد كه كانادا براي شما مطلوب است، ولي نمي دانيد كه از كجا آغاز كنيد، صرفا ثبت نام فرمائيد و ما ياري خوا هيم كرد تا درخواست رواديدِ كانادا را براي شما آغاز كنيم و روياي مسافرت به كانادا را برايتان عملي سازيم!

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۲:۴۶ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

مهاجرت به كانادا و زندگي در استان مانيتوبا كانادا Manitoba


در اين مطلب يك عدد از زيباترين استان هاي كانادا را براي علاقمنذان به مسافرت به كانادا معرفي مي كنيم .سفر به كانادا و زندگي در استان مانيتوبا كانادا Manitoba مي تواند يكي از بهترين تصميمات هر شخصي در زندگي براي تجربه كردن يك زندگي بشاش در يك آب وهواي مجموعه كشورها اي در طبيعتي بكر و دوست داشتني باشد . با پاد همپا باشيد .

هجرت 
به كانادا و معاش در استان مانيتوبا كانادا Manitoba منيتوبا واقع در بخش جنوب غربي كانادامي باشد . وينيپگ . اين استان با انتاريو به شرق و نونووت و بخشها شمال غربي به شمال محدود گرديده مي باشد .

بيش از ۱٫۲ ميليون نفر در اين استان زندگي مي كنند كه نسبتاً ۶۰ درصد آن‌ها از شهر پايتخت به آنجا مي آيند . ۴۰٪ باقيمانده به شدت در سراسر استان ۶۴۷،۷۹۷ km² توزيع مي شود . آب و هواي استان مانيتوبا كانادا Manitoba مجموعه كشورها اي است، يعني فصل‌زمستان هاي سرد و تابستان هاي گرم .

هزينه 
زندگي در استان مانيتوبا كانادا Manitoba هزينه هاي زندگي در مانيتوبا از مقرون به صرفه ترين استان ها در كانادا است، با بها هاي مطلوب تسكين دهنده در ۲۷۳،۰۰۰ دلار و بيمه اتومبيل، برق، كالج و يا اين كه دانش گاه علم آموزي و … در همه موردها جزئ كمترين هزينه هاي زندگي در كانادا در دسترس مي باشد . نگهداري هاي بهداشتي با كيفيت بالا براي ساكنين استان مانيتوبا كانادا Manitobaدر دسترس است .

اقتصاد 
استان مانيتوبا كانادا Manitoba كشاورزي، معدن، توليد، جنگلداري و گردشگري مهمترين مركز ها اقتصادياستان مانيتوبا كانادا Manitoba مي‌باشد . ديدني توجه است، مانيتوبا توليد كننده پيشرو از دانه هاي آفتابگردان، لوبيا و سيب زميني ميباشد و مك كين فوست، عرضه كننده فرانسوي مك دونالد، وندي و اكثري ديگر از زنجيره هاي تجاري است . مانيتوبا به عنوان يك استان در هم اكنون پيشرفت و شكوفايي شناخته شده هست و همچنين به خاطر صحنه موسيقي آن شناخته شده است . مجال هاي شغلي بسياري براي مهاجران وجود دارد، به ويژه در كشاورزي .

جمعيت 
شناسي استان مانيتوبا كانادا Manitoba با بيش از نيمي از جمعيت مانيتوبا در وينيپگ زندگي مي كنند، ساكنين مي توانند توقع داشته باشند كه طيف وسيعي از بيش از ۴۰ زبان در سراسر شهر را بشنوند . انگليسي گويش قانوني با عمده خدمات ارائه گرديده به زبان انگليسي و فرانسوي ميباشد .

جمعيتي از زبان انگليسي (۲۲٫۱ درصد)، آلماني (۱۹٫۱ درصد)، اسكاتلندي (۵/۱۸ درصد)، اوكراين (۷/۱۴ درصد)، ايرلندي (۱۳،۴ درصد)، لهجه بومي (۶/۱۰ درصد)، لهستاني (۷/۶ درصد) فرانسوي (۵٫۶٪)، هلندي (۴٫۹٪)، روسي (۴٫۰٪) و ديگران (۶٫۴٪) . آيين پيروز كاتوليك رومي هست كه به دنبال پروتستان، يهودي، مسلمان، سيك، بوديسم، هندو و معنويت مستقر هست . حدود ۱۸ درصد هيچ ادعاي وابستگي مذهبي ندارند . جذاب دقت است، مانيتوبا اصلي ترين جمعيت ايسلندي ها پس از ايسلند مي باشد .

تحصيلات 
استان مانيتوبا كانادا Manitoba مانيتوبا تأكيد زياد متعددي بر ارائه يادگرفتن عالي داراست . ۵ دانشگاه در مانيتوبا وجود دارد، ۴ دانش گاه آن در وينيپگ واقع شده اند . كهن ترين كالج در غرب كانادا در اينجا قرار دارااست و فقط دانشگاه فرانسه لهجه در استان است: Universitè de Saint-Boniface .

جاذبه 
هاي استان مانيتوبا كانادا Manitoba مانيتوبا داراي اكثري از سالن هاي موسيقي و كنسرت، تئاتر، موزه ها و نمايشگاه ها، قابل پيش بيني، بخش اعظم در وينيپگ مي باشد . فعاليتهايي كه در وينيپگ محاصره گرديده اند، كمپينگ، پياده روي، شكار و ماهيگيري مي‌باشند . با درياچه هاي متعدد، رودخانه ها و ميهن هاي آزاد، مجال هاي بي حد و حصربراي توريسم و لذت بردن در دل طبيعت مي باشد . مانيتوبا ماهيگيري عالي براي Walleye، Trout و Northern Pike را ارائه مي دهد و اقبال خير و خوبي براي كردار Black Bear، Moose، Caribou و غيره وجود داراست .

مانيتوبا مكان خير براي جابجايي شما است، زيرا شهروندان خويش را با فضايي عالي، جاذبه هاي جادويي و يك سيستم يادگرفتن خوب مواجه مي نمايد . استان مانيتوبا كانادا Manitoba همچنين غني از منابع است و داراي جمعيت مضاعف متعدد است .

مهاجرت 
به كانادا و معاش در استان مانيتوبا كانادا Manitoba سفر 
به كانادا و زندگي در استان مانيتوبا كانادا Manitoba برنامه 
هاي نامزدي استان مانيتوبا كانادا Manitoba برنامه نامزد استان ماني (Mann-to-Provincial Nominee) (MPNP) سه خط مش ارائه مي دهد كه در آن استان و كانديداهاي بالقوه ممكن مي باشد به مينيتوبا هجرت كنند، نيز از طريق ورود اكسپرس و هم ورود خارج از اكسپرس .

 مهاجرت به كانادا

Skilled 
Worker applicants eligible for a federal economic immigration program Skilled 
Worker applicants are also encouraged to apply directly to MPNP MPNP 
nominate applicants directly through the existing skilled worker and business categories متقاضي 
عمل ماهر واجد وضعيت براي برنامه هجرت اقتصادي فدرال متقاضيان 
ماهر مستخدم نيز تشويق مي شوند كه مستقيما به MPNP اعمال شوند MPNP 
اسم مستعار مستقيما از روش كارگران حرفه اي و مدل هاي كسب و كار جانور است چه‌طور 
براي PNP كارگر ماهر مانيتوبا واجد حالت باشيد؟ شما 
مي توانيد بخت واجد موقعيت بودن به تيتر يك خدمتكار ماهر در برنامه نامزدي منيتوبا را با داشتن: 
فراگيري 
مناسب و مدارك تحصيلي تحت ضابطه NOC (كد ملي شغلي)؛ تجربه 
كاري كافي در حوزه مربوط به اشغال: ثبت 
يك پيشنهاد عمل توسط كارفرماي كانادايي؛ و طرح 
هاي مربوط به سكونت براي معاش در مانيتوبا 
مزاياي 
معاش در استان مانيتوبا كانادا Manitobaچيست؟ مانيتوبا جاي خوبي براي زندگي با انواع دلايل ميباشد . 
در اينجا صرفا بعضا از مزاياي زندگي در مانيتوباعبارتند از: 
هزينه 
ناچيز زندگي اقتصاد 
سالم؛ مرحله 
ذيل بيكاري؛ حقوق 
منصفانه و منافع شغلي در بيشتر موارد؛ و خدمات 
بهداشتي و درماني خوب 
چه 
كسي براي برنامه هجرت ماهرانه دراستان مانيتوبا كانادا Manitoba واجد وضعيت است؟ براي 
اخذ جواز واجد وضعيت بودن براي برنامه سفر ماهرانه كارمندان در مانيتوبا ابتدا بايد: 
يك 
مهاجر موقت خارجي يا فارغ التحصيل دانشجوي بين المللي از مانيتوبا؛ درصورتي كه 
اين ترازو را برآورده سازيد، مي بايست به موارد پايين هم جواب دهيد: داشتن 
شغل كامل ۶ ماهه با صاحب كار مانيتوبا؛ گوشه اي 
از يك برنامه آموزشي بوده كه بيش از يك سال ارتفاع كشيد؛ گواهي 
تحصيلي، ديپلم يا سند از يك موسسه آموزشي شناخته گرديده در مانيتوبا دريافت كرده ايد؛ جواز 
كاري داراي اعتبار / مجوز كار فارغ التحصيل از IRCC؛ مدارك 
مطلوب (مهارت، آموزش، مجوز، گواهينامه ها)؛ مهارت هاي گويش كافي در انگليسي يا اين كه فرانسوي داشته باشيد تا فعاليت خود را انجام دهيد . 
و رابطه 
عمل خوب با مانيتوبا، در مقايسه با استان هاي ديگر در كانادا

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۳:۱۸ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

برنامه نامزدي جزيره پرنس ادوارد Prince Edward Island) PNP)

برنامه نامزدي جزيره پرنس ادوارد Prince Edward Island) PNP) جزيره پرنس ادوارد (PEI) كوچكترين استان كانادا ميباشد . با وجود اندازه آن، يكي از دوست داستني ترين مهاجران آينده نگر به استدلال ثروت آن در زيبايي طبيعي، مورخ و فرهنگ و تمدن كانادايي مي‌باشد .پس شايسته ترين گزينه براي مهاجرت به كانادا مي باشد . 

مهاجرت به كانادا

جزيره پرنس ادوارد داراي مدارس عالي، تقريبا سواي آلودگي يا اين كه ترافيك است و محل برگزاري كنفرانس تاريخي شارلوت تاون در سال 1864 ميباشد كه در نهايت سبب ساز به تشكيل اين استان شد . استان علاوه بر محل ميلاد كنفدراسيون، داراي كيفيت فوق العاده اي مي باشد و در في مابين گردشگران دوچندان دوستداشتني است، به لطف سواحل فوق العاده، زمين گلف با امتياز بالا و اكثري از جاذبه هاي فرهنگي . 
جزيره پرنس ادوارد (PEI) به عنوان يكي از امن ترين و نزديك ترين جوامع knit در كانادا به شمار مي رود .، دوچندان صريح است كه چرا مردم از سراسر جهان  زندگي و فعاليت در جزيره پرنس ادوارد را مي خواهند . بي آلايش ترين راه و روش براي يك مهاجر خارجي براي سفر به PEI به وسيله سيستم ورود مهاجرين اكسپرس كانادا مي‌باشد . 
 برنامه نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد PNP PEI PNP (برنامه نامزدي ولايتي جزيره پرنس ادوارد) يك برنامه براي كارگران فرنگي براي ياري به اقتصاد استان با مالامال كردن شغل ها قضيه نياز هست . 
اين برنامه به سه گونه مهم تقسيم مي شود . 
تاثيرات تجاري   Business Impact; تأثير كار؛    Labour Impact; and اكسپرس ورودي     Express Entry اين مدل بندي ها اكثر به موارد تحت تقسيم مي شوند: Express Entry; Federal Skilled Worker Program; Federal Skilled Trades Program; and Canadian Experience Class Labor Impact Category: Skilled Worker Stream; Critical Worker Stream; and International Graduate Stream Business Impact Category: 100% Ownership Stream; Partial Ownership Stream; and Work Permit Stream محل ورود اكسپرس؛ برنامه كار ماهر فدرال؛ برنامه تجاري ماهر فدرال؛ و كلاس تجربه كانادايي كار ضربه رده: جريان عمل ماهر؛ جريان انتقادي كارگر؛ و جريان تحصيلات در ميان المللي طبقه بندي: جريان 100٪ مالكيت؛ جريان مالكيت جزئي؛ و مجوز فعاليت مجاز است اگر دارنده مهارت ها و تجربه هاي مطلوب براي اين استان هستيد، يك گواهينامه اعطاي ولايتي دريافت خواهيد كرد كه به شما اجازه اقامت دائمي در PEI مي دهد . هر كسي كه PNC را دريافت مي كند، 600 امتياز اضافي در سيستم ورود اكسپرس پايين CRS (سيستم رتبه بندي جامع) دريافت خواهد كرد . در صورتي‌كه شما يك نامزد دريافت كنيد، به احتمال بسيار ITA (دعوتنامه درخواست) براي اقامت دايم در PEI دريافت خواهيد كرد . لطفا دقت داشته باشيد كه نامزدي ITA را تضمين نمي كند . اين برنامه مسافرت به كانادا به طور معمول يك روند سريعتر از بخش اعظمي از جريان هاي مهاجرتي مي باشد كه استان ارائه مي دهد . 


بخش تاثير گذاري تجاري جزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) طبقه بندي PEI PNP Business Impact براي اشخاصي كه مايل به آغاز كسب و عمل در استان مي باشند ساخته گرديده است . ذيل اين سيستم سه دسته 100٪ مالكيت، جريان مالكيت جزئي و جريان مجوز فعاليت وجود داراست . 
1 .برنامه  100٪ مالكيت اين جريان براي هر كسي كه مي خواهد كسب و عمل خود را در PEI كامل، سرمايه گذاري در كسب و فعاليت جديد و يا حتي خريد يك كسب و عمل موجود ايجاد نمايند در جريان ميباشد . 2 . جريان مالكيت جزئي در حالتي كه بخواهيد 33 .33٪ از كسب و عمل PEI را داشته باشيد يا در‌صورتي‌كه بخواهيد دست كم يك ميليون دلار در يك كسب و عمل PEI سرمايه گذاري كنيد، اين جريان براي شما  توليد شده مي باشد . 3 . برنامه جواز كار اين جريان براي كساني كه مايل به سرمايه گذاري در كسب و كار PEIهستند در حالي كه منتظر يك نامزدي ولايتي اجازه فعاليت ميباشد كه به آنها اجازه فعاليت مجاز مي دهد . اين جريان به متقاضي اجازه مي دهد تا در كانادا كار نمايد و اكثر به كسب و فعاليت يا شركتي كه در آن سرمايه گذاري مي كنند، تحقيق كند . دست‌كم 100٪ مالكيت جريان زمينه نياز در‌صورتي‌كه مي خواهيد براي صادر شدن 100٪ مالكيت درخواست دهيد بايستي حداقل الزامات را برآورده كنيد . شما بايد: ميان سنين 21 تا 59 باشد؛ ارزش خالص حداقل 600،000 دلار مي‌باشد كه از شيوه معنا رسمي به دست آورده شده هست . متوسطه يا ديپلم متوسطه داشته باشيد داشتن مهارت هاي مديريتي و اثبات تجارب فعاليت پيشين در زمينه كسب و كار؛ نمره دست‌كم 4 براي آزمون زبان كانادايي براي خواندن، نوشتن، سخن كردن و گوش دادن داشته باشيد يك طرح كسب و عمل ظريف براي كسب و كار شما كه مايل به داشتن، ساخت و يا اين كه خريد؛ قصد داريد به طور اكثر از PEI و نه از بيرون از مرزوبوم شركت خويش را تحليل و كنترل كنيد . قرارداد Escrow را امضا كرده ايد كه نياز به سپرده 200،000 دلار CAD دارااست كه بوسيله PEI نگهداري مي شود تا هنگامي كه تمام شرايط جريان به دست آمده باشد . دستكم 150،000 دلار كانادا را به يك كسب و فعاليت جديد يا يك جانور سرمايه گذاري كرده ايد در رابطه توافقنامه سپرده گذاري ابتدا با آنچه موافقت نامه موافقتنامه Escrow است، استارت مي كنيم . اين موافقت نامه اي هست كه شما بايد در هنگام صادر شدن گواهي مالكيت 100٪ اعلام نماييد . اين واريز به سازمان هجرت به استان پرداخت مي شود و اگر شما تمام لازمات را برآورده مي كنيد، صرفا به شما بازگردانده مي شود . 
لطفا توجه داشته باشيد كه اين ملزومات براي هر سرمايه گذار متعدد است، بر مبنا برنامه هاي كاري و قصد هاي آن‌ها از اين سرمايه گذاري سود مند خواهند شد .
بازپرداخت سپرده شما به شرح زير است: 25000 دلار كانادا بعد از آن از اين‌كه شش ماه در PEI زندگي كرديد: CAD 25،000 پس از اينكه شما در PEI براي يك سال زندگي كرده ايد؛ و سپس از اين كه تمام الزامات مربوط به توافق را برآورده كرديد، مبلغ 150،000 دلار كانادا در صورتيكه كسب و كار جان دار را خريداري مي فرماييد چه اتفاقي مي افتد درصورتي كه قصد خريد يك كسب و كار موجود را داريد تا خودتان را استارت كنيد، در اينجا تعدادي راهنمايي را بايستي بدانيد . شما بايستي يك توافقنامه خريد و فروش را كه مشتمل بر اطلاعاتدقيق است، ارسال فرمائيد .ا 
لطفا توجه داشته باشيد كه قبل از اين كه بتوانيد براي اين جريان واجد وضعيت باشيد، مي بايست تمام اين نيازهاي حساس را برآورده نماييد . در شراي شما برنده به دريافت نامه اي از پشتيباني از خدمات هجرت گرديد . شما مي توانيد از اين نامه براي درخواست جواز عمل موقت به كارگيري فرماييد . 
توافقنامه كارايي چيست؟ همت سكو بندي اين يك توافق است كه معين مي نمايد چه نيازمندي هايي براي ديدار از ولايت مورد نياز مي باشد . اين ملزومات عبارتند از: گزارش و تماشاي رهنمودها؛ گزارش از سرمايه گذاري و زماني كه چهره داده است؛ ميزان ي كه شما سرمايه گذاري كرديد و الزامات قبل و سپس از نامزد شدن لطفا توجه داشته باشيد كه اگر شما: خريد 100٪ از كمپاني شما بايد در قرارداد فروش دست؛ يا 33 .33٪ از شركت را بايد در قرارداد سرمايه گذاري خريداري كنيد طبقه كارگر در حالتي كه مي خواهيد براي تبديل شدن به يك دايم بومي PEI باشيد، اما نمي خواهيد خويش را به كسب و عمل خويش اختصاص دهيد، اين دسته ممكن ميباشد براي شما باشد . 
همانطور كه با تمام برنامه ها، اگر شما دارنده مهارت هاي حتمي و تجربه كاري كه پدر و مادر نياز دارند، مي توانيد تحت يك عدد از جايگاه هاي تاثيرگذار PEI PNP فعاليت نمائيد . 
اين رده دارنده سه پايين شاخه، جريان كار ماهر، جريان كارگران نيمه حرفه اي و جريان تحصيلات دربين المللي مي باشد . 
1 . جريان خدمتكار ماهر اين جريان اگر شما يك كارمند بالقوه مي باشيد يا اين كه تا قبل از اين بوسيله يك كمپاني PEI استخدام گرديده ايد . شما بايد در اين استان كار نمائيد يا توصيه شغلي داشته باشيد و شرايط كار و مهارت ماهر داشته باشيد . 2 . جريان  مستخدم نيمه ماهر اين جريان مي‌باشد در صورتي‌كه شما يا يك مستخدم غير كارشناس و نيمه ماهر مي باشيد . شما بايستي براي يك كارفرماي PEI كار نمائيد يا اين كه صاحب كار داشته باشيد كه مايل به حمايت از شما براي اقامت دائم است . 3 . جريان تحصيلات تكميلي در بين المللي اين جريان براي فارغ التحصيلان اخير كه داراي مدارك تحصيلي يا اين كه مدارك تحصيلي از موسسه ها آموزشي PEI بود، ساخته شد . شما بايستي يك كارفرماي PEI در يك حرفه تحصيلي با تحصيلات مربوط به درجه تحصيلي خود استخدام نماييد . 

برنامه خدمتكار ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) در حالتي كه مهارت هاي حتمي و تجربه كاري داشته باشيد، كارفرماي PEI مي تواند از شيوه اين جريان از محل اقامت دايم كانادا پشتيباني كند . به عنوان يك كارمند ماهر، بايد يك فعاليت NOC (كد ملي طبقه بندي شغلي) كد A، B يا اين كه 0 داشته باشيد . 
دست‌كم الزامات براي جريان مستخدم ماهر شما بايد: في مابين سن 21 و 59 سالگي باشيد براي دوران دو سال فعاليت يا اين كه توصيه شغلي از كارفرماي PEI داشته باشيد؛ تجربه كاري دو ساله براي يك عمل كه پايين كد 0، A يا B NOC باشد، لطفا توجه داشته باشيد كه اين فعاليت بايد طي پنج سال از درخواست شما چهره داده باشد؛ اذن فعاليت رسمي داشته باشيد اثبات وجود دارد كه شما به مقدار كافي وجوه معاش در استان داريد؛ آزمونهاي گويش مثل امتحان آيلتس، CELPIP يا TEF را دستكم 4 بار تجربه كرده اند، لطفا دقت داشته باشيد كه اين امتحان ها نبايد بيش از دو سال باشد؛ يا مدارك تحصيلي داشته باشيد كه از يك موسسه شناخته گرديده است كه نشان مي دهد شما در انگليسي يا اين كه فرانسه تحصيل كرده ايد؛ يا دارنده يك اعلاميه از قابليت و امكان زبان مي‌باشد كه بوسيله كارفرماي شما داده مي شود؛ قصد اقامت و معاش در استان داريد مصاحبه با شخصي كه بوسيله اداره هجرت در PEI عمل مي كند؛ دستكم مدرك يا اين كه ديپلم دو ساله داشته باشيد، هر چند ممكن هست در موردها يگانه قابل اجرا نباشد دقت داشته باشيد كه كارفرماي شما همچنين مي بايست وضعيت خاصي را براي پاسخگويي به شما در مسئله جريان ارائه دهد . 
چه اتفاقي مي افتد اگر شما در خارج از مرز و بوم اعمال مي كنيد؟ شما هنوز نيز بايستي تمام الزامات ذكر شده در بالا را براي پيروزي براي جريان ارسال فرماييد . فقط تفاوت اين است كه در هنگامي كه درخواست مي فرماييد بايد در سرزمين ي كه  معاش مي كنيد كه رسمي ميباشد . 
دست كم ملزومات كارفرمايان چيست همان گونه كه كارفرماي شما معيارهاي خاصي را براي ديدار با اين جريان سفر به آنها نياز دارد . 
كارفرماي شما بايداطمينان بدهد: شما براي زمان دو سال سرگرم به فعاليت هستيد اطمينان حاصل فرمائيد كه تمام موقعيت كار شما از نظر تحصيلي، مدارك و يادگرفتن مالامال گرديده است اطمينان حاصل نمائيد كه توصيه شغل و حقوق و دستمزد شما با الزام رسمي مقررات فعاليت PEI مطابقت و همخواني دارد؛ در استان قرار گيريد يك ركورد كسب و عمل تميز بدون اختلافات كاري و يا پرونده هاي اشتغال قانوني برعليه آن ها داشته باشيد؛ قرارداد كاري را ارائه دهيد؛ اطمينان حاصل كنيد كه فعاليت در مورد ها خاص تاييد شده است در بعضا موارد، LMIA (ارزيابي تاثيرات بازار كار) را تأييد كنيد تا نشان دهيد كه اين عمل به وسيله كارگران محلي نمي تواند لبريز شود شركت در مذاكره مهاجرتي حمايت از محل سكونت براي خانواده خود، شامل موردها تحت است: ترجمه اسناد؛ كلاسهاي ESL (انگليسي به تيتر زبان دوم)؛ ارائه اطلاعات در موضوع جامعه محلي نظير مراقبت هاي بهداشتي، اطلاعات تحصيلي و سرويس ها اجتماعي؛ برنامه هاي آموزشي و پشتيباني 

برنامه كارگر نصفه ماهرجزيره پرنس ادوارد(Prince Edward Island) اين جريان به تيتر يك پروژه آزمايشي ايجاد شده و هر سال به وسيله استان مورد ارزيابي قرار مي گيرد . به طور خاص، اين عمل براي كارگران غير متخصص و نصفه ماهر است كه مايل به درخواست اقامت دايم مي‌باشند . 
پنج شغل در اين برنامه وجود دارد: رانندگان كاميون؛ منزل داران؛ كارگران؛ كارمند عمومي؛ سرور غذا يا اين كه نوشيدني؛ و خدمتكار خانم در صورتي‌كه تفكر مي فرمائيد كه كانادا براي شما مطلوب است، ولي نمي دانيد كه از كجا آغاز كنيد، فقط تصويب اسم فرماييد و ما كمك خواهيم كرد تا درخواست ويزاي كانادا را براي شما مقدمه كنيم و روياي مسافرت به كانادا را برايتان عملي سازيم!

ادامهـ مطلبـ
| ۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۴:۰۰ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،

آخرین مطالب ارسالی

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان