mohajerat
mohajerat

روش مهاجرت كانادا express entry

ارسال گرديده در راه و روش هاي مهاجرت به مرزوبوم كانادابرچسب ها خط مش هاي مهاجرت،مهاجرت به كانادا اكسپرس اينتري در مسافرت كانادا Provincial Nominee Program استان ها و مناطقي (PTs) كه از طرز برنامه ي گزينش استاني (PNP) مهاجران را تعيين مي كنند، مي توانند علاوه بر انتخاب مهاجرين از نحوه سيستم كاغذي، آن ها را از نحوه بانك اطلاعاتي سيستم اكسپرس اينتري تعيين نمايند . توجه: حيطه ي نوناوت (Nunavut) داراي برنامه ي چكيده استاني (PNP) نيست و برنامه هاي هجرت اقتصادي كبك نيز از طريق سيستم اكسپرس اينتري انجام نمي پذيرند . 

مهاجرت به كانادا
داوطلبيني كه از طريق برنامه ي انتخاب استاني، انتخاب مي شوند، در سيستم جامع جايگاه بندي ۶۰۰ امتياز اكثر اخذ مي نمايند كه اين امتياز به طور معمول بر حسب حد نصاب انتخاب گرديده براي انتخاب مناطق و استان ها و با دقت به دستورها وزيران اداره IRCC در هر دوره ي خاص از دعوت، براي صدور يك دعوت نامه ي ITA كفايت مي نمايد . 
استان ها و بخش ها كانادا از روش يك پورتال منحصر دسترسي مستقيمي به اكسپرس اينتري دارا‌هستند كه امكان مشاهده و گزينش داوطلبين از خزانه اطلاعاتي را براي آن‌ها فراهم مي نمايد . 
براي هر يك از استان ها و مناطق سرپرستي انتخاب شده مي‌باشد كه دسترسي به پورتال در حوزه ي قلمرو خود را مديريت مي نمايد . بخش تحويل برنامه ي اقامت دايم (PRPD) مربوط به راهنماي برنامه ي مسافرت (IPG)، دسترسي سرپرستان استانها و بخش ها به پورتال را رئيس مي كند . 
• مقايسه ي برنامه هاي تعيين هاي استاني اساس و پيشرفته انتخاب هاي استاني يا اين كه ناحيه اي (PT) كه از طرز سيستم كاغذي مو جود بيرون از سيستم اكسپرس اينتري انجام مي پذيرند، تعيين هاي پايه ناميده مي شوند و مشمول برنامه هاي انتخاب استاني جان دار و استانداردهاي پردازشي مي‌باشند . 
نقش IRCC در اين درخواست ها تغيير و تحول نمي نمايد . 
براي دور انديشي از جزئيات دستورالعمل روند گزينش پايه، به دستورالعمل هاي ارائه ي برنامه ي PNP مراجعه فرماييد . 
تعيين هاي استاني و ناحيه اي كه از طرز اكسپرس اينتري انجام مي شوند، همه پرسي توسعه يافته ناميده مي شوند و براي هر ناحيه يا اين كه استان اين امكان را فراهم مي نمايد تا مقدار مناسب تعيين ساليانه اش را ارتقا دهد . 
انتخابات پيشرفته به صورت آنلاين پردازش مي شوند و (در ۸۰% موارد) ۶ ماه يا كمتر زمان مي مارك . 
استان ها و بخش ها ممكن هست يكبار در سال تعيين مبنا ي خود را به گزينش پيشرفته تغيير دهند . شاخه ي سياست هاي استراتژيك روساي ملي سازمان IRCC مدير اين فرآيند را به عهده دارا‌هستند . 
• برنامه هاي تعيين استاني زير تيم اكسپرس اينتري دستورالعمل هاي وزارتي گزينش مي كنند كه كدام يك از مناطق و استان ها براي گزينش داوطلبين مي توانند از اكسپرس اينتري استفاده كنند . 
بخش ها و استان ها مسئول طراحي، مدير و نظارت برنامه ي اكسپرس اينتري مربوطه ميباشند كه مي بايست با مقررات اداره مهاجرت و حمايت از پناهندگان، آيين طومار ي مسافرت و حمايت از پناهندگان (IRPR) و توافق نامه ي دوجانبه ي في مابين استان ها و مناطق و IRCC مطابقت و همخواني داشته باشند . 
استان ها و مناطق، معيارهايي را براي انتخاب مد لحاظ قرار مي دهد كه توان مالي متقاضي و قصد اقامتش در استان ها و مناطق برگزيده را تحليل نمايد . 
سازمان IRCC تصميم نهايي را دريافت مي كند و اطمينان مي دهد كه انتخاب شدگان الزامات قانوني مربوط به پذيرش را برآورده مي نمايند . 
• راهبرد هاي سيستم مديريت جهاني پرونده ها (GCMS) هنگام رسيدگي به درخواست هاي گزينش استاني PNP، سازمان ي پردازش درخواست ها، بايد تاييد يا اين كه تصويب كند كه در سيستم مدير جهاني پرونده ها جايي كه بقيه برنامه هاي پيش فرض كارفرما محور تعيين مناسبي وجود ندارد، برنامه هاي استاني و ناحيه اي مناسبي براي تعيين داوطلب نمايش داده شده باشند . 
• دست كم حالت مورد نياز براي داوطلبين انتخاب استاني (PNP) در اكسپرس اينتري براي تصويب يا حضور يافتن به تيتر يك داوطلب PNP در اكسپرس اينتري، مهاجران فرنگي بايد موقعيت پايين را برآورده كنند . • دارنده يك گواهي تعيين استاني يا ناحيه اي (PT) باشند كه توسط حوزه ي قلمرو منتخب، تاييد شده باشد و • موقعيت يك عدد از برنامه هاي هجرت فدرال (به طور مثال برنامه ي نيروي كارشناس فدرال، نيروهاي فني فن اي يا گروه تجربه ي كانادايي) را برآورده نمايد . 
هنگامي كه داوطلبن پروفايل خود را در اكانت آنلاينشان ارائه مي نمايد، مي تواند برنامه هاي مهاجرت فدرالي كه واجد شرايطش هستند، مشاهده كنند . 
اين داده ها همچنين در دوران درخواست براي اقامت دايم (APR) در سيستم رئيس جهاني پرونده ها (GCMS) قابل مشاهده ميباشد . 
• گزينش هاي استاني و ناحيه اي با به كار گيري از اكسپرس اينتري PT ها از دو طرز امكان تعيين از شيوه اكسپرس اينتري را دارا هستند . 
۱) داوطلبيني كه باطن بانك اطلاعاتي اكسپرس اينتري مي باشند . در اين سناريو، استان ها و بخش ها براي جستجوي داوطلبيني كه از قبل در خزانه اطلاعاتي اكسپرس اينتري هستند، از پورتال استفاده مي نمايند . 
استان ها و مناطق مي توانند اكسپرس اينتنري را با به كار گيري از تركيبي از حوزه هاي قابل جستجو، از گزاره مرحله زبان، سطح آموزش، سابقه ي كار، سرتيفيكت هاي استاني و منطقه اي مدارك و …جستجو كنند . 
نتايج كاوش شده به فيس ليستي از داوطلبين ناشناس ظاهر مي شوند . 
نتايج جستجو شامل شماره ي پروفايل اكسپرس اينتري هر داوطلب، علت انتخاب و همينطور جزئيات بخش اعظم هر يك از داوطلبين مي باشد . 
داوطلبين بايستي در پروفايل اكسپرس اينتري خويش يك ، يك‌سري يا تمامي ي حوزه هاي استاني يا حيطه اي كه به آنها علاقمند هستند، گزينش كنند . 
پورتال PT به استان ها و مناطق اين قابليت را مي هد كه تنها داوطلبين علاقمند به حوزه خود را مشاهده كنند . 
– نامه ي اظهار علاقمندي (Notification of interest) بخش ها و استان هايي كه به هجرت يك داوطلب خاص تمايل دارند، عشق ي خويش را از نحوه پورتال PT نمايش خواهند اعطا كرد . هنگام رخداد اين امر، داوطلبين در اكانت آنلاين خود، يك پيام سيستمي دريافت خواهند كرد كه به آن ها در قضيه اين‌كه استان يا اين كه ناحيه اي قصد گزينش آن ها را دارد، اطلاع رساني مي كند . 
در شراي داوطلب علاقمند به انتخاب شدن توسط آن استان يا اين كه ناحيه (PT) باشد، بايد به طور بي واسطه خارج از محيط اكسپرس اينتري با PT تماس بگيرند . بايد براي يافتن اطلاعات تماس با PT، به وب سايت IRCC مراجعه نمائيد . 
داوطلبين بايد شماره ي پروفايل اكسپرس اينتري و كد اعتبارسنجي در خزانه اطلاعات شغلي را به PT ارائه نمايند زيرا PT ها براي انتخاب داوطلب از طريق پورتال PT به هر دو مورد نياز دارا هستند . 
– انتخاب استاني استان يا اين كه ناحيه اي كه فراهم ي انتخاب داوطلب ميباشد مي بايست براي يافتن داوطلب مدنظر، با استعمال از شماره ي پروفايل اكسپرس اينتري و كد اعتبارسنجي در خزانه اطلاعات شغلي، پورتال را كاوش نمايند . 
آنگاه PT فورا شماره ي مدرك تعيين استاني، تاريخ صادر شدن گواهي گزينش استاني، مورخ انقضاي سند و تاريخي كه داوطلب براي تعيين استاني درخواست خود را به صورت كامل ارائه داده است، ثبت خواهد كرد . 
داوطلب از روش اكانت آنلاين خود آگاه مي شود كه IRCC از تعيين داوطلب با خبر گرديده مي باشد . آن هنگام هست كه داوطلب ۳۰ روز وقت داراست تا در حساب آنلاين خويش گزينش را پذيرش كرده يا رد نمايد . استان يا حيطه ي گزينش كننده، با به كارگيري از يك مثال شرايط نظارت مي نمايد كه آيا داوطلب گزينش را پذيرفته ميباشد يا اين كه خير . 
هنگامي كه انتخاب پذيرش شد، داوطلب به طور معمول در عصر هاي واجد وضعيت بعدي، با اعتنا به ظرفيت پذيرش استان يا اين كه حيطه و دستورات وزيران IRCC در هر دوره ي مختص از دعوت ها، دعوت نامه ي پذيرش را دريافت خواهند نمود . 
در صورتي كه داوطلب انتخاب معلقي داشته باشد يا اين كه اين‌كه انتخابي را پذيرفته باشد، ساير استان ها و بخشها نمي توانند داده ها داوطلب را در پورتال مشاهده نمايند . 
تعيين هنگامي در وضعيت آويزان قرار دارد كه يك استان يا اين كه حيطه در پورتال آن PT نشان دهد كه آن ها قصد انتخاب آن داوطلب را دارا‌هستند البته داوطلب هنوز پاسخي نداده ميباشد . 
ممكن مي باشد بيش از يك استان يا اين كه ناحيه قصد تعيين داوطلب را داشته باشند با اين حال، داوطلب در يك زمان خاص مي تواند تنها يك گزينش آويزان داشته باشد و صرفا يك تعيين را پذيرش نمايد . 
هنگامي كه داوطلب يك تعيين آويزان داشته باشد يا توسط استان يا حيطه اي تعيين گرديده باشد،انتخاب بايستي قبل از اين كه اطلاعاتش به وسيله بخش ها و استان هاي ديگر در پورتال قابل مشاهده شود، از في مابين رفته يا منقضي شود (بعد از سي روز) . 
۲) داوطلبيني كه بيرون از بانك اطلاعاتي اكسپرس اينتري مي باشند . در اين سناريو، مناطق و استان ها، داوطلبي كه حس مي نمايند براي برنامه ي تعيين استاني اكسپرس اينتري آنجا مطلوب است، اما هنوز در خزانه اطلاعاتي اكسپرس اينتري قرار نگرفته است، شناسايي مي كنند . 
PT آن فرد را تعيين كرده و به آن‌ها آموزش مي دهد تا يك پروفايل اكسپرس اينتري ارائه دهند . 
– تاييد گزينش استاني (منطقه اي) مهاجران فرنگي منتخب در حساب آنلاين خويش يك پروفايل اكسپرس اينتري كه نشان دهنده ي داشتن يك مدرك انتخاب استاني است، ساخت كرده و قلمرويي كه آنان را انتخاب كرده است، معين مي نمايند . 
داوطلبي كه حداقل معيارهاي ورود (MEC) برنامه هاي FSTP، FSWP يا اين كه CEC را برآورده مي كند، وارد بانك اطلاعاتي اكسپرس اينتري گرديده و برايش يك شماره ي پروفايل اكسپرس اينتري و كد اعتبارسنجي خزانه اطلاعاتي شغل ها كه براي آن استان يا ناحيه فراهم كرده اند، صادر مي شود . 
در آن هنگام|، PT بايد شماره ي گواهي انتخاب، تاريخ صادر شدن و انقضاي سند گزينش استاني و تاريخي كه داوطلب درخوات بي نقص خويش براي برنامه ي تعيين استاني را ارائه كرده است، وارد نمايد . 
وقتي كه استان يا اين كه حوزه‌ تعيين را تاييد كرد، داوطلب در اكانت آنلاينش از اين فرمان با خبر مي شود . 
آن‌گاه با توجه به گنجايش جانور و با اعتنا به دستورها وزارتي اداره IRCC براي هر عصر ي خاص از دعوت ها، داوطلب در عصر هاي واجد موقعيت بعدي دعوت ها، دعوت طومار ي پذيرش ( ITA) را دريافت مي كند . 
استان ها و مناطق ديگر نمي توانند داوطلبي كه در شرايط تعيين معلق است يا اين كه انتخابي را پذيرفته است، در پورتال مشاهده نمايد و چه بسا نمي توانند تحت يكي از برنامه هاي فدرال (FSWP، FSTP يا CEC) براي آن داوطلب يك دعوت نامه پذيرش (ITA) صادر كنند . 
براي داوطلب دعوت طومار ي پذيرشي به عنوان يك برنامه ي تعيين استاني صرفا براي حوزه اي كه تعيين گرديده است، صادر مي شود . 
ك تعيين وقتي در موقعيت معلق هست كه استان يا اين كه حوزه‌ در پورتال PT نشان دهند كه آنها قصد دارند داوطلب را انتخاب نمايند، اما داوطلب اكنون جوابي نداده هست . 
– عدم تاييد گزينش شخص به وسيله استان يا اين كه منطقه هنگامي كه گزينش شخص به وسيله يك استان يا اين كه منطقه تاييد نشود، داوطلب به تيتر يك داوطلب غير منتخب استاني وارد خزانه اطلاعاتي اكسپرس اينتري مي شود . 
PT همچنان قابليت تاييد تعيين را دارند، با اين هم اكنون داوطلب ممكن مي‌باشد تحت برنامه ي گزينش استاني اكسپرس اينتري ساير استان ها انتخاب شود و يا اين كه واجد موقعيت دعوت به اپلاي براي برنامه هاي هجرت فدرالي شود كه حالت موضوع لحاظ را دارااست . 
– لغو شدن يك انتخاب هنگامي كه استان يا منطقه سند گزينش را صادر كند و داوطلب آن را بپذيرد، نمي توان آن را در پروفايل اكسپرس اينتري داوطلب لغو كرد . 
داوطلب بايد نظر خويش را عوض نمايد يا PT سپس از قبول انتخاب، آن را پس بگيرد، داوطلب بايستي پروفايل اكسپرس اينتري خود را لغو كرده و يك پروفايل جديد در اكانت آنلاين خود ارائه نمايند . 
استان يا اين كه حيطه اي كه قصد كنسل كردن يا پس دريافت كردن انتخابي را دارد، بايد فورا با ارسال يك نشاني اينترنتي به محل كار قبول مركزي، سازمان IRCC را مطلع نمايد و مي بايست در گزارهاش ماهيانه ي تعيين استاني خود سناريو دهد كه گزينش لغو شده ميباشد . 
• درخواست برنامه ي انتخاب استاني براي اقامت دائم داوطلبين اكسپرس اينتري كه داراي مدرك داراي اعتبار تعيين استاني يا اين كه حوزه‌ اي هستند، ۶۰۰ امتياز عمده در سيستم جامع مرتبه بندي (CRS) اخذ مي نمايند و به طور معمول با توجه به گنجايش كلي گزينش هاي استاني و منطقه اي و بر حسب راهبرد هاي وزيران اداره IRCC ، براي دوره ي مجاز بعدي دعوت، دعوت طومار اي اخذ مي كنند . 
در نامه ي ITA توضيح داده مي شود كه داوطلب براي برنامه ي منتخب استاني دعوت شده هست و ۹۰ روز برهه زماني دارا‌هستند تا از روش حساب آنلاين خويش براي اخذ اقامت دائم (ARP) درخواست دهد . 
متقاضيان اكسپرس اينتري مي بايست در برهه زماني ارائه ي درخواست اقامت دائم (APR)، نشان دهند كه موقعيت برنامه ي تعيين استاني را برآورده مي نمايند و براي تحليل A11 .2، حداقل وضعيت يكي از برنامه هاي مهاجرت فدرال (FSWP يا CEC يا اين كه FSTP) را برآورده مي نمايند محاسبه درخواست كنندگان PNP در بخش A11 .2 احتمال دارااست كه يك داوطلب حالت اكثر از يك برنامه ي مسافرت فدرال را داشته باشد . هنگامي كه اين زمينه چهره مي دهد، سازمان ي رسيدگي به درخواست فقط بايستي مشخص و معلوم نمايد كه متقاضي، شرايط يك عدد از برنامه هاي فدرالي را نماد گذاري كرده اند، برآورده مي نمايند . 
هنگامي كه معين شد كه متقاضي وضعيت يك عدد از برنامه هاي مهاجرت فدرال را برآورده نموده است، ديگر نيازي به بررسي بقيه برنامه ها نمي‌باشد . 
اداره ي رسيدگي به درخواست ها مي بايست به ترتيب تحت ارزيابي نمايد كه درخواست كنندگان برنامه هاي قسمتي استاني وضعيت يكي از برنامه ها را داشته باشند: • CEC • FSTP • FSWP در صورتي كه متقاضي شرايط مدنظر برنامه ي اوليه را نداشته باشد، اداره ي رسيدگي به درخواست ها بايد، برنامه هاي ديگري كه متقاضي نشانه گذاري كرده است، مد لحاظ قرار دهد،تا اينكه متقاضي حالت يك عدد از برنامه ها يا اين كه كليه ي برنامه هاي علامت گذاري گرديده را دارا باشد .در‌صورتي‌كه معلوم شود كه درخواست كننده موقعيت هيچ يك از برنامه هاي مهاجرت فدرال را ندارد، درخواست بايستي در A11 .2 رد مي شود . جعل اطلاعات نيز بايستي به چهره مطلوب مد حيث قرار داده شود . 
تاريخ ثابت شدن (lock-in) برنامه ي تعيين استاني (PNP) براي اعضاي خانواده هنگام اپلاي براي برنامه ي انتخاب استاني (PNP)، سن اعضاي متعلق ي خانواده، روي تاريخي كه استان يا منطقه، درخواست گزينش به عنوان يك عدد از اعضاي مجموعه انتخاب استاني را اخذ كرده است، اثبات مي شود .(درخواست هاي تعيين استاني پايه نيز با استفاده از به عبارتي قاعده ي تاريخ ثابت، موضوع رسيدگي قرار مي گيرند) . 
همانند هر يك از كاركردهاي جانور در سيستم مديريت جهاني پرونده ها (GCMS)، تاريخ اثبات شده براي وابستگان، به طور پيشفرض متساوي با مورخ دريافت درخواست IRCC قرار داده مي شود .در نتيجه، محل كار رسيدگي به درخواست ها بايد به طور دستي در GCMS تاريخ هاي فيكس گرديده براي وابستگان يار متقاضيان انتخاب استاني را بروزرساني كند تا بازيابي مطلوب هزينه هاي پرداخت گرديده براي وابستگان را بر پايه تاريخي كه PT درخواست انتخاب را اخذ كرده است، انجام دهد .محل كار رسيدگي به درخواست ها بايستي براي هزينه هاي مناسب را از متقاضي دريافت كند يا اين كه در فيس نياز هزينه هاي قابل قبولي را برگرداند . 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۳:۴۶ | mohajerat
مهاجرت به كانادا، مهاجرت،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

آخرین مطالب ارسالی

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان